آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

 

گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران

 

گزارش ماهانه(مرداد 1388) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
گزارش ماهانه(تیر 1388) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
گزارش ماهانه(خرداد 1388) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
گزارش ماهانه(اردیبهشت 1388) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
گزارش ماهانه(فروردین 1388) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
گزارش ماهانه( اسفند 1387) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

         گزارش سالیانه به مناسبت روز جهانی زن نگاهی اجمالی به وضعیت زنان در ایران (از اسفند 1386 تا بهمن 1387 )

        گزارش ماهانه( بهمن 1387) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

        گزارش ماهانه( دی 1387) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

        گزارش ماهانه( آذر 1387) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
        گزارش آماری از وضعيت حقوق بشر در ایران در سال 2008 ( دسامبر 2007 تا نوامبر 2008 )
        گزارش ماهانه( آبان 1387) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران 

         گزارش ماهانه( مهر 1387) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
        وضعيت اعدام در ايران گزارش سال 2008  به مناسبت 18 مهر (10 اکتبر)

        گزارش ماهانه ( شهریور 1387) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

        گزارش ماهانه ( مرداد  1387) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

        گزارش ماهانه (  تیر  1387  ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

        گزارش ماهانه ( خرداد 1387) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

        گزارش ماهانه(اردیبهشت 1387) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

        گزارش ماهانه(فروردین 1387) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

گزارش ماهانه(  اسفند 1386 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

گزارش  سالیانه به مناسبت روز جهانی زن نگاهی اجمالی به وضعیت زنان در ایران (از اسفند 1385 تا بهمن 1386 )
گزارش ماهانه(بهمن 1386) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
گزارش ماهانه(دی ماه 1386) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

       گزارش ماهانه (آذر 1386 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران 

       گزارش ماهانه (آبان 1386 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران 

       گزارش ماهانه (مهر 1386 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

       وضعيت اعدام در ايران گزارش سال 2007  به مناسبت 18 مهر (10 اکتبر)
       گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ایران شش ماهه اول سال ۱۳۸۶
        گزارش ماهانه (شهریور 1386 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران 

       گزارش ماهانه (مرداد 1386 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران 

       گزارش ماهانه (تیر 1386 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

       گزارش ماهانه (خرداد 1386 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

       گزارش ماهانه (اردیبهشت 1386 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

       گزارش ماهانه (فروردین 1386 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
       گزارش ماهانه (اسفند ماه 1385 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران

به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن نگاهی اجمالی به وضعیت نقض حقوق زنان در ایران (از اسفند 1384 تا اسفند 1385 )

گزارش ماهانه ( بهمن ماه 1385 ) نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

گزارش ماهانه ( دی ماه 1385 ) نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

گزارش ماهانه (آذر ماه 1385 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
گزارشی کوتاه ازنقض حقوق بشر در سال 2006 (بمناسبت10  دسامبر روز جهانی حقوق بشر)

گزارش ماهانه (آبان ماه 1385 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
 وضعيت اعدام در ایران گزارش سال  2006
گزارش ماهانه (مهر 1385 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
گزارش سه ماهه دوم سال 1385( تیر، مرداد، شهریور )نقض حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ايران
گزارش ماهانه( شهریور 1385) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
گزارش ماهانه( مرداد 1385) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

گزارش ماهانه ( تیر 1385 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

نقض حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ايران گزارش سه ماهه اول سال 1385
گزارش سالانه وضعيت دانشجويان در ايران تير ماه 1384 تا خرداد ماه 1385

گزارش ماهانه ( خرداد ماه  1385 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران

گزارش سالیانه نقض حقوق پیروان ادیان در سال 1384

گزارش ماهانه ( اردیبهشت ماه 1385 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران

به مناسبت روز جهانی مطبوعات ( 3 مه - 13 ارديبهشت) گزارش "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" از وضعيت مطبوعات ایران در سال 1384

گزارش ماهانه (فروردین 1385 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

گزارش سالیانه نقض حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ايران
گزارش ماهانه ( اسفند 1384 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
گزارش ماهانه ( بهمن 1384 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
 
گزارش ماهانه ( دی 1384 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

   قدم بعدی: محکوميت جمهوری اسلامی در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل

   بمناسبت روز جهانی حقوق بشر (10 دسامبر –  19 آذر )
   گزارش ماهانه ( آذر 1384 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

گزارش ماهانه آبان ماه 1384 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران

گزارش ماهانه ( مهر ماه 1384 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران

گزارش ماهانه ( شهریور ماه 1384 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی ریزی شده حقوق بشر در ایران

به رئيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با سرکوب تجمع مسالمت آميزمردم مناطق کرد نشين
 گزارش ماهانه ( مرداد ماه 1384 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران   

گزارش ماهانه ( تیر ماه 1384 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران

گزارش ماهانه ( خرداد ماه  1384 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران

گزارش ماهانه ( اردیبهشت ماه 1384 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايرانم
نامه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی به رئيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با سرکوب تجمع مسالمت آميز اهواز

اطلاعيه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی درباره اعتصاب غذای نامحدود ناصر زرافشان و پيمان پيران
گزارش ماهانه ( فروردین ماه 1384 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران
 
پانزده تصوير از تجمع ايرانيان عليه نقض حقوق بشر در ايران، در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو، رهايي

گزارش ماهانه ( اسفند 1383 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران

گزارش کوتاه از تجمع اعتراضی فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در مقابل دفتر اروپائی سازمان ملل در ژنو

اعتراض ايرانيان خارج از کشور در برابر مقر سازمان ملل در ژنو به کارنامه حقوق بشري جمهوري اسلامی، راديو فردا

حسين ماهوتيها هماهنگ‌كننده «فعالين ايرانى مدافع حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى» در مورد خواستهاى تجمع‌كنندگان و فعاليتهاى اين نهاد حقوق بشرى، به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است

گزارش ماهانه (بهمن ماه 1383 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران  

گزارش ماهانه ( دی ماه 1383 ) در مورد نقض مستمر  و برنامه ریزی حقوق بشر در جمهوری اسلامی

 گزارش ماهانه ( آذر ماه 1383 ) در مورد نقض مستمر و برنامه ریزی حقوق بشر در جمهوری اسلامی

گزارش "فعالین ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی" از وضیعت اعدام در 12 ماه گذشته در جمهوری اسلامی ایران

 گزارش ماهانه ( آبان ماه 1383 ) در مورد نقض مستمر و برنامه ریزی شده در جمهوری اسلامی ایران

گزارش وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران که به ابتکار کانادا تهيه شده ، و ايران را متهم به نقض گسترده حقوق شهروندان می کند ، روز چهارشنبه در پنجاه و نهمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد  

گزارش "فعالین ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی" از وضیعت اعدام در 12 ماه گذشته در جمهوری اسلامی ایران

قطعنامه پارلمان اروپا در انتقاد به نقض حقوق بشر در ايران پارلمان اروپا در روز ۲۸ اكتبر نسبت به وخيم شدن وضعيت حقوق بشر در ايران، به ويژه در زمينههاى مربوط به آزادى مطبوعات و مجازات اعدام هشدار داد

 گزارش ماهانه ( مهر ماه 1383 ) در مورد نقض گسترده و مستمر برنامه ریزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

 

گزارشی از وزارت امور خارجه سوئد وضع حقوق بشر در ايران در 2003 : مانند گذشته بسيار نگرانکننده است. اعدام ها ، مجازاتهای غيرانسانی و بازداشتهای خودسرانه بصورتی گسترده رواج دارد

سازمان ديده بان حقوق بشر بازداشت وبلاگ نويسان ايرانی را محکوم کرد اگر کسی در اين ميان جرمی مرتکب شده باشد، مقامهای قضائی ايرانند که برای تحکيم پايه های قدرتشان، قوانين کشور خود و موازين بين المللی در زمينه حقوق بشر را زير پا گذاشته اند  

 گزارش ماهانه ( شهریور ماه 1383 ) در مورد نقض گسترده و مستمر برنامه ریزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

 گزارش ماهانه (مرداد1383) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران

گزارش ماهانه: (تير 1383) در مورد نقض گسترده و مستمر برنامه ریزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران

جنبش دانشجوئی در سالی که گذشت ويژه سالگرد 18 تير1383

 صدای رادیو فردا از گزارش ماهانه خرداد 1383

گزارش ماهانه : ( خردادماه 1383 ) در مورد نقض گسترده و مستمر برنامه ریزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارش ماهانه : ( اردیبهشت ماه 1383 ) در مورد نقض گسترده و مستمر برنامه ریزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

وضعيت مطبوعات ايران در سال 82

انتخابات ايران و افزايش نقض حقوق بشر

 گزارش ماهانه: (فروردين 1383) در مورد نقض گسترده و مستمر برنامه ریزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران

تجمع اعتراضي نمايندگان تشكل هاي ايراني در برابر ساختمان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

مصاحبه با رادیو صدای امریکا در  24 مارس 2004 با منوچهر شفائی در رابطه همایش اعتراضی ژنو (میدان ملل)

گزارش رادیو فردا در خصوص همایش 25 مارس 2004 در ژنو

بازتاب همایش 25 مارس 2004 ژنو در سایر رسانه های اینترنتی  

گزارش اتحادیه پناهندگان سوئیس از تجمع اعتراضی در ژنو، در برابر سازمان ملل متحد

قطعنامه همایش 25 مارس 2004  در میدان ملل ژنو سوئیس بزبان های فارسی و فرانسوی

گزارش ماهانه (اسفند 1382 ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران

تجمع اعتراضی 25 مارس 2004 در ژنو

گزارشی از نقض حقوق زنان ايران بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن

 گزارش ماهانه: (بهمن 1382) در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران

هشدار فعالین حقوق بشر ایرانی در اروپا و امریکای شمالی  ( پي دي اف )

لیست 6 ماهه نقض حقوق بشر در ایران به زبان انگلیسی

لیست اسامی دانشجویان دستگیر شده توسط جمهوری اسلامی از نوامبر 2002 الی اکتبر  2003  به زبان انگلیسی 

گزارش ماهانه (آذر1382)  در مورد نقض حقوق بشر در ايران

پيشنهاد فعالين ايرانی حقوق بشر در اروپا وآمريکای شمالی بر ایجاد نظارت مستمر و نا محدود سازمان ملل متحد

گزارش ماهانه (آبان1382) در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران

گزارش ماهانه (مهر 1382) در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران

گزارش ماهانه (شهريور 1382) در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران

گزارش ماهانه (مرداد 1382) در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران

گزارش ماهانه (تير 1382) در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران

گزارش ماهانه (خرداد 1382) در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران

موارد نقض حقوق بشر در ایران  در ماه مه ( 11 اردیبهشت تا 11 خرداد )

ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat