کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

مصاحبه با رادیو در تاریخ   24 مارس 2004  در ژنو در میدان ملل


گزارش نسرين مهدوی: تظاهرات ايرانيان طرفدار حقوق بشر در ژنو[ذخيره فايل صوتی] (RealAudio)
گزارش نسرين مهدوی: تظاهرات ايرانيان طرفدار حقوق بشر در ژنو[فايل صوتی] (RealAudio)

 
ايرانيان فعال در زمينه حقوق بشر در مقابل بنای کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو تظاهراتی انجام خواهند داد. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه گزارشی دارد شامل بر گفتگويی با آقای منوچهر صفايی مسئول کانون دفاع از حقوق بشر در ايران که توجه شما را به شنيدن آن جلب می کنيم

 

برگشت