کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

اطلاعيه مطبوعاتی فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
قدم بعدی: محکوميت جمهوری اسلامی در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل

جمعه 16 دسامبر 2005، مجمع عمومی سازمان ملل با ۷۵ رای مثبت، ۵٠ رای منفی و ۴٣ رای ممتنع به قطعنامه پيشنهادی در محکوميت جمهوری اسلامی ايران رای مثبت داد. بدونشک تلاشهای تمامی کوشندگان حقوق بشر در ايران و خارج از کشور در اين راستا موثر بوده است
از هم اکنون لازم است درتدارک به ثمر رساندن قدم بعدی، يعنی رای محکوميت جمهوری اسلامی در کميسيون حقوق بشر باشيم و برای استقرار نظارت دائمی و تعيين ناظر ويژه توسط سازمان ملل متحد در ايران جهت جلوگيری از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران تلاش کنيم
 

اخبار روز: www.iran-chabar.de

یکشنبه ٢۷ آذر ١٣٨۴ ١٨ دسامبر ٢٠٠۵
 

کوشندگان حقوق بشر!
وجدانهای بيدار!
جمعه 16 دسامبر 2005، مجمع عمومی سازمان ملل با ۷۵ رای مثبت، ۵٠ رای منفی و ۴٣ رای ممتنع به قطعنامه پيشنهادی در محکوميت جمهوری اسلامی ايران رای مثبت داد. بدونشک تلاشهای تمامی کوشندگان حقوق بشر در ايران و خارج از کشور جهت افشا، اطلاع رسانی و حساس کردن افکار عمومی جامعه جهانی در رابطه با نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی در اين راستا موثر بوده است.
در سال گذشته جمهوری اسلامی پس از محکوميت توسط مجمع عمومی سازمان ملل همچنان به خشن ترين شکل به نقض حقوق مردم ايران ادامه داد. قربانيان و مدافعين حقوق بشر در ايران اميد آن را داشتند که کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در نشست سالانه خود با محکوميت جمهوری اسلامی ايران بر نقض حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای الحاقی صحه بگذارد. اما، در نشست سال گذشته پرونده نقض حقوق بشر درايران مطرح نشد. لذا ما "فعالين ايرانی دفاع ازحقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالي"، عليرغم موفقيت کسب شده از تمامی تلاشگران حقوق بشر در خواست ميکنيم:
- از هم اکنون لازم است درتدارک به ثمر رساندن قدم بعدی، يعنی رای محکوميت جمهوری اسلامی در کميسيون حقوق بشر باشيم.
- برای استقرار نظارت دائمی و تعيين ناظر ويژه توسط سازمان ملل متحد در ايران جهت جلوگيری از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران تلاش کنيم.

"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالي" 17 دسامبر 26 آذر
ihrnena@gmail.com

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا :
FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعين حقوق بشرو دمکراسی در ايران فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ايران واشنگتن آمريکا :
adhri1@yahoo.com
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک :
kanon253@hotmail.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ايران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ايرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ايران هلند
info@komitedefa.org : کميته دفاع از حقوق بشر در ايران سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کميته دفاع از حقوق بشر در ايران کاليفرنيا آمريکا
noranali2003@yahoo.noکميته نوران ( کميته دفاع از حقوق بشر در ايران نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ايرانيان غرب کانادا ونکور کانادا
demokrasi9@yahoo.comکميته دفاع از آزادی و دمکراسی در ايران اطريش :
mnrecht@hotmail.com فعالين ايرانی حقوق بشر- سوئيس:
کميته اتحاد برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا :
updi@libero.it
kupg_iran@yahoo.de کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران- برلين:
فعالان دفاع از حقوق بشر :
Irantestimonyinfo@irantestimony.com

 

 

برگشت