کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

VVMIran Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

 

درخواست اعزام يک هيئت بين المللیِ غير دولتی برای تحقيق به ايران پيرامون وضعيت حقوق بشر

 

ترجمه درخواست جمعی از گروههای فعال حقوق بشر ايرانی به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر به انضمام گزارشی گوتاه از وضعيت حقوق بشر در ايران

کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل!

نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر!

 

مقامات دولتی در ايران همواره ادعا کرده اند که حقوق بشر در ايران رعايت می گردد و بر اين مبنا  تبليغات خود را نيز سازمان داده اند. عليرغم اين ادعا و بنا بر گزارشات مختلف نهادهای حقوق بشری  و از جمله گزارشات ما، بعنوان جمعی از اين گروهها ، که همواره وضعيت حقوق بشر در ايران را زير نظر دارد؛ حقوق بشر در ايران  به گونه ای گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده از سوی دولت ايران نقض می گردد.

براساس اعداد و ارقام گزارش سال 2008 ، که ذيلاً به دنبال می آيد و عمدتاً مبتنی بر منابع رسمی دولتی است، حقوق بشر شديدتر از سال قبل و به شکلهای  مختلف نقض گرديده که شامل موارد عمده زير می باشد:

افزايش صدور و اجرای حکم اعدام، صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از هیجده سال، گسترش دستگيری و محاکمه دانشجويان و فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی، سرکوب بی وقفه زنان در عرصه های مختلف، اخراج و بيکاری کارگران و دريغ کردن حقوق اوليه آنها، سرکوب اقليتهای دينی و قومی و . . .

بدينوسيله از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای بين المللی مدافع  حقوق بشر تقاضا می کنيم تا کوشش خود را جهت اعزام يک هيئت بين المللیِ غير دولتی برای تحقيق پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران مبذول دارند تا متعاقب آن امکان قضاوت و اقدام لازم در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران هموار گردد.

ما از تمامی مدافعين حقوق بشر خواستاريم تا عليه نقض حقوق بشر در ايران عکس العمل نشان داده و اعتراض و اقدامات خود را جهت رعایت آن بکار ببندند.

انجمن دفاع از زندانيان سياسی

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی

کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان ـ آسمک

کميته گزارشگران حقوق بشر

20/09/1387 برابر با10/12/2008

 

گزارش آماری وضعيت حقوق بشر در ایران  ) دسامبر 2007 تا نوامبر (2008

 

 کل موارد نقض حقوق بشر، که در فاصله زمانی اين گزارش ثبت و جمع آوری شده است، به شرح زير به اطلاع می رسد:

 

دانشجويان:

         بازداشت: 229 مورد

         بازجوئی: 68 مورد

         احضار به دادگاه: 115 مورد

         محاکمات: 46 مورد

         احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 55 مورد

         احضار به کميته های انضباطی: 287مورد

         احکام صادر شده توسط کميته های انضباطی: 256 مورد

         اخراج از دانشگاه: 13مورد

         ضرب و شتم دانشجويان: 17 مورد

         تهديد و ارعاب: 39 مورد

         انحلال نهادهای دانشجوئی: 28 مورد

         توقيف نشريات دانشجوئی: 54 مورد

         جلوگيری از اجرامی مراسم: 4 مورد

         صدور قرار وثیقه جهت آزادی 50 مورد

 

مطبوعات:

         احضار به دادگاه: 71 مورد

         بازداشت: 22 مورد

         بازجوئی: 6 مورد

         محاکمه: 37 مورد

         اخطار کتبی: 183 مورد

         احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 38 مورد

         توقيف کتاب: 1 مورد

         مسدود کردن سايت ها: 34 مورد

         توقيف مطبوعات: 39 مورد

         جلوگيری از نمايش فيلم: 21 مورد

         اخراج از کار: 98 مورد

         اخراج خبرنگاران خارجی از ایران:1 مورد

         تهديد و ارعاب: 5 مورد

         ضرب وشتم: 5 مورد

         تعطيلی نهادهای مطبوعاتی: 44 مورد

 

فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی:

         احضار به دادگاه: 186 مورد

         بازجوئی: 20 مورد

         بازداشت: 738 مورد

         محاکمات: 37 مورد

         احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 251 مورد

         تهديد و ارعاب: 23 مورد

         آزادی با قرار وثيقه: 105 مورد

         ممنوع الخروح: 5 مورد

         ضرب و شتم: 10 مورد

         اخراج از کار به دليل فعاليت سياسی: 37 مورد

         جلوگيری از اجرای مراسم: 33 مورد

         حمله به نهادهای مدنی: 1 مورد

         جلوگيری از فعاليت تشکل های سياسی: 1 مورد

         رد صلاحیت : 2200 مورد

         تعطيلی نهادهای فرهنگی: 1 مورد

 

کارگران:

         عدم پرداخت حقوق و مزايا: 66859 مورد

         اخراج از کار: 34800 مورد

         بازداشت: 204 مورد

         احضار به دادگاه: 62 مورد

         احکام دادگاه: 33 مورد

         محاکمه: 12 مورد

         مرگ در حين انجام کار: 145 مورد

         بازجوئی: 8 مورد

         حمله به تجمع کارگران: 12 مورد

 

اعدام:

         اعدام شده گان: 250 مورد

         منتظرين اعدام: 247 مورد

         منتظرين اعدام (زندانیان سياسی): 17 مورد

         اعدام شده گان (زندانيان سياسی): 13 مورد

         اعدام در ملاء عام: 30 مورد

         هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال سن (اعدام شده): 8 مورد

         سنگسار (احکام صادر شده): 5 مورد

 

زنان:

         احضار به دادگاه: 18 مورد

         محاکمه: 25 مورد

         احکام صادر شده: 34 مورد

         بازداشت: 16 مورد

         بازجوئی: 8 مورد

         ممنوع الخروخ: 8مورد

         سایت های مسدود شده ( مربوط به زنان):19 مورد

         اعتصاب غذا در زندان:11 مورد

         صدور قرار وثیقه جهت آزادی:3 مورد

 

دستگيری عمومی، قتل مردم:

         دستگيری عمومی: 11201 مورد

         قتل مردم: 29 مورد

         قتل مشکوک: 7 مورد

 

زندانيان سياسی:

         اعتصاب غذا: 97 مورد

         قتل زیر شکنجه: 2 مورد

         ممنوع الملاقات: 14 مورد

         جلوگيری از مرخصی جهت درمان: 14 مورد

         ضرب و شتم: 8 مورد

         بازجوئی مجدد: 6 مورد

         مرگ در زندان: 3 مورد

         تهدید و ارعاب: 5 مورد

         مفقود الاثر: 3 مورد

         بلاتکليف: 14 مورد

         محاکمه مجدد: 17 مورد

         احکام صادر شده در دوران محکوميت: 17مورد

         جلوگيری از آزادی: 1 مورد

         گواهی علیه شکنجه: 32 مورد

 

قصاص:

         قصاص دست: 12 مورد

         قصاص  پا: 5 مورد

        قصاص چشم: 3 مورد

 

اقلیتهای دینی:

         بازداشت ها: 37 مورد

         احضار به دادگاه: 46 مورد

         محاکمات: 4 مورد

        احکام صادر شده از دادگاه ها: 14 مورد

         اخراج از کار: 8 مورد

        تهدید و ارعاب : 13 مورد

        حمله به اماکن مذهبی : 4 مورد

        تخریب اماکن مذهبی : 4 مورد

        جلو گیری از ادامه تحصیل  : 11 مورد

        لغو جواز کسب و کار: 1 مورد

         جلو گیری از آزادی : 7 مورد

  

20/09/1387 برابر با10/12/2008

 

"فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای  شمالی" ihrnena@gmail.com      

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca

siterahaei@yahoo.com : انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران    فرانسه

اتحادیه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it

اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا : adhri1@yahoo.com

info@bashariyat.de   :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان

shafaei@azadegy.de  شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :

HRIRNL@gmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران هلند

info@komitedefa.org  : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد 

defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا

komitenoran@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ) :  

yebarak@yahoo.ca  :  سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکور کانادا

kupg_iran@yahoo.de :  کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین 

mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:

فعالان دفاع از حقوق بشر :  Irantestimonyinfo@irantestimony.com

 

برگشت