کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

VVMIran Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان

در جمهوری اسلامی ایران

شش ماهه اول سال ۱۳۸۶

 

جمع آوری

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

 

 

01  اکتبر 2007

 

 

از آن جائیکه انتخاب موارد نقض حقوق بشـر از میان رسانه های رسـمی و مورد تائید جمهوری اسلامی صورت گرفته ، این مجموعه تنها بازگوی بخش ناچیزی از رویدادهایی است که حقوق انسانی در خصوص عقیده و باورهای دینی مردم در آن توسـط حکومت نادیده انگاشـته شـده اسـت.

 

 

مقدمـه :

آنچه که پیش رو دارید گزینشی است ازمیان گزارشات نقض حقوق بشر که ماهیانه از سوی فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شـمالی منتشـر می گردد.این گزینش در محدوده ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و شامل موارد نقض آزادی عقیده پیروان ادیان ، مذاهب و گروه های اعتقادی مختلف در کشور ایران می باشد . از آن جائیکه انتخاب موارد نقض حقوق بشـر از میان رسانه های رسـمی و مورد تائید جمهوری اسلامی صورت گرفته ، این مجموعه تنها بازگوی بخش ناچیزی از رویدادهایی است که حقوق انسانی در خصوص عقیده و باورهای دینی مردم در آن توسـط حکومت نادیده انگاشـته شـده اسـت .

آمار این گزارش به دو شکل متفاوت ارائه شده است . در بخش اول اطلاعات بر مبنای نوع جرمی که افراد به آن متهم شده اند گردآوری شده است. در بخش دوم آمار انواع مجازاتهایی را که بر اساس جرائم برشمرده شده در بخش اول ، از سوی مرجع قضایی حکومتی اعمال شده است را ارائه کرده ایم . برای اینکه ارتباط موضوعی مواردی را که دراین گزارش درج کرده ایم با نقض حقوق پیروان ادیان، مذاهب و اعتقادات گوناگون هر چـه بیشـتر روشـن نماییم توضیحات زیر را ضرورتا" ارائه میکنیم :

1 - ما معتقدیم که اعطای تقـدس الهی به یک نظام حکومتی و مسـئولین گرداننده آن ، خود بعنوان اصـلی ترین عامل نقض حقوق انسـانهای خداباور است. چرا که این تقـدس بطور بدیهی در قالب فقط یک ایدئولوژی خاص تعریف میشود و در نتیجـه نمیتواند مورد باور و تاییـد پیروان بسیاری از ادیان ، مذاهب و اعتقادات از نوع دیگر قرار گیرد. بدین ترتیـب هر گونه نقـد عملکرد نظام حاکم یا تقاضای اعمال هرگونه اصـلاحاتی در روشـهای اداره کشور به مثابه مخالفت با یک پدیده قـدسـی و الهی تلقی شـده و جرم محسـوب میشـود .

بدین ترتیب با مقدس شمردن نظام حکومتی ، این ابزارهای ابتدایی موجود در یک سیستم دموکراتیک ، یعنی انجام هرگونه نقد و اصلاحات از جامعه سلب میگردد. اهمیت این قضیه آنجا آشکار میشود که بدانیم این ابزارها از الزامات غیر قابل انکار یک جامعه برای پیشـبرد و بهبود امور دنیایی آن است و کاملا" مستقل از سرنوشت آخرت انسانهاست. پدید آوردن فضای نقد و نظارت در سطح عام یک جامعه و جلوگیری از تداخل روش اداره یک حکومت با اعتقادات شخصی آحاد جامعه و کاهش سطح وابستگی امنیت فردی مردم و ملی کشور به این نوع اعتقادات ، نشانگر توانایی یک سیستم در اداره امور مربوط به آن میباشد. بهمین دلیل ما گزارش انواع برخوردهای قضـایی با دگر اندیشان به بهانه ارتکاب جرمهایی نظیرتوهین به نظام مقدس ، تبلیغ علیه نظام، توهین به خمینی وخامنه ای ورفسنجانی و مصـباح یزدی و سایر مسئولین نظام را در این مجموعه لحاظ کردیم که متاسفانه از لحاظ آماری دراین گزارش دارای رتبه اول میباشد .

2 - ایجاد حرمـت و برتـری قانونی برای طـبقـه ای از آحاد جامعه که معتقد به یک ایدئولوژی خـاص هستند ( بطور ویژه در ایران به روحانیون مسـلمان شـیعه 12 امامی اصولی ) آشکارا اعمال یک تبعیض نسـبت به تمامی کسـانی اسـت که بهر دلیلی اعتقادی به باورهای فوق ندارند. این شیوه برخورد قانون یعنی پشتیبانی از یک طبقه اجتماعی خاص تجربه ای بسیار کهنه برای جوامع متمدن امروزی است که اصرار ورزیدن به اعمال آن تنها میتواند نشانه بی درایتی و یا سوء نیت گردانندگان حکومت ایران باشد .

نمونه جرائمی مانند خدشه دار نمودن شأن طلاب ، توهین به افرادی که حرمت شرعی دارند را که توسط قوه قضائیه ایران با آن برخورد میشود میتوان از این دسـت شمرد. ذکر این توضیح ضروری است که مجریان قانون در اعمال برخورد ، چنین حرمتـی را بهیچ وجه برای افراد همتراز در سـایر ادیان و مذاهب و اعتقادات قائل نیستند. ( البته این را صرفا" از باب آشکار کردن اهداف نادرست قانون گذار بیان میکنیم و گرنه اعتقاد نداریم که اگر چنین امتیازی برای سایر ادیان قائل میشدند مشکل بر طرف میشد )

3 - در نظر گرفتن مجازاتهای سنگین و غیر متناسب با جرم در قانون نظیر ارتداد ، عدم باور به خداوند و ... برای افرادی که ضمن برخورداری ازبلوغ فکری تمایل به گزینش و اختیار کردن دین ، مذهب و ایدئولوژی خاص مغایر با دین رسـمی کشـور را داشـته و یا قصـد تبلیغ آن اندیشـه خاص را دارند، نقض صـریح ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشـر میباشـد و طبیعتا" چنین مواردی را در این گزارش درج کرده ایم .

4 - تعریف نوع ویژه ای ازمجازاتهای غیر انسـانی در برابر ارتکاب اعمالی خاص که صـرفا" اقتباسـی از متون یک ایدئولوژی الهی میباشـد و درج آنها در مفاد قوانین اسـاسی ، جزائی و مدنی کشور ، عملا" موجب اعمال محدودیتهای اجتماعی و فردی فراوانی برای پیروان سـایر ادیان ، مذاهب و مکاتب فکری بوده و در نتیجه نقض مواد بسـیاری از اعلامیه جهانی حقوق بشـر به حسـاب میآید. احکام شـلاق و تازیانه ، سـنگسـار ، قطع اعضای بدن ، انواع قصـاص و اعـدام در برابر ارتکاب جرائمی مانند سرقت ، مشـروب خواری ، شرکت در مراسم میهمانی ، رقص یا روابط جنسـی و ... نمونه ای از این موارد بشـمار میروند .

5 - در بسـیاری از موارد انسـانها در جامعه ایران در برابر ارتکاب اعمالی مورد مجازات قرار گرفته اند که در اصـالت مبنای آن جرم تردیدهای اسـاسی وجود داشـته و صـرفا" تلقی انحصـاری قانونگذار از برخی باورهای سـنتی و ایدئولوژیک موجب تعریف آن بعنوان یک جرم بوده اسـت. حجاب ، روابط بین زن و مرد و نیز سوءاستفاده از اصطلاحات مبهمی چون عفت عمومی شـاید از بهترین نمونه هایی باشنـد که در این رابطه میتوان به آن اشـاره نمود و مورد استناد قانون برای اعمال مجازات هستند. از دو منظر این نمونه ها شـکل بارزی از نقض حقوق بشـر میباشنـد :

- اول آن که قالب تعریف این جرم بهیچ وجه دارای مرز مشـخصی نیسـت لذا در بسـیاری موارد اگر حتی اکثریت جامعه هم همسـو با باورهای دینی طبقه قانونگذار باشـند از گزند مجازات در امان نیسـتند .

- دوم آن که با اعمال سلیقه ای مجازات برای چنین جرائمی ، طیف وسـیعی از انسـانهایی که در چهارچوب اعتقادی شان این موارد از مظاهر جرم بشمارنمیرود را یا از دایره فعالیتهای اجتماعی خارج کرده یا آنها را کاملا" محدود میسـازد و در نهایت جامعه و فرد را از برقراری یک رابطه مولد و سازنده متقابل محروم میکند .

6 - تبلیغ دین ، ایدئولوژی یا اعتقادی مغایر با اعتقاد حاکمان نیز از جمله جرائمی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ، از همان ابتدای پا گرفتن نظام ، با شدت فراوان با آن برخورد نموده است. چگونه است در حاکمیتی که سرمایه ملی و بودجه کشور و بسیاری از امکانات دولتی ( که ظاهرا" میبایست در جهت خدمت رسانی به مردم بکارگرفته شوند ) در آن در سطحی بسیار گسترده به مصرف تبلیغ ایدئولوژی مورد باورحکومت میرسد ، افراد دگراندیش و یا باورمند به سایر ادیان حتی با صرف هزینه شخصی در صورت اجرای عمومی مراسم یا اشاعه افکار مورد باور خود در سطح عام با شدیدترین برخوردها مواجه میشوند ، نتایج ناخوشایند این رویه انزوای بخش قابل توجهی از پیکره اجتماع است که هزینه های آن را نه تنها حاضرین بلکه وارثین آینده این مرز و بوم تا سالیان دراز به اجبار خواهند پرداخت. ترور رهبران و اندیشمندان ایرانی پیرو آیین زرتشت در خارج از کشور ، محرومیت از تحصیلات دانشگاهی هموطنان بهایی ، رو آوردن ایمانداران بسیاری از گرایشات آیین مسیحی در ایران به عبادت در محفلهای خصوصی و کلیساهای خانگی ، جلوگیری از برگزاری و سرکوب نظامی مراسم عمومی دراویش گنابادی در شهر قم ، توقیف اموال و اعمال انواع فشارهای غیرقانونی برهموطنان یهودی و مهاجرت وسیع بسیاری از این هموطنان به خارج از کشور معدودی از فجایع و خسارات ناشی از عملکرد حاکمین فعلی است .

آنچه که به اختصـارطی موارد فوق بیان شـد صـرفا" اشاره ای کوتاه بوده تا ذهن مخاطب محترم را در مواجهه با آمار این گزارش تا حدودی آشنا سـازد و اعتقاد راسـخ داریم که بررسـی کارشـناسی وسـیع و همه جانبه ای لازم اسـت تا بتوان به شـناخت کاملی از عوامل قانونی و یا عرفی رایج در جامعه ایران که موجبات خدشـه دار نمودن شـان انسـانی آحاد مختلف مردم را پدید آورده اند ، دسـت یافت . اما در عین حال تردیدی نیست که تجربه حاکمیت 30 ساله اسلامی فعلی در ایران ، یک تجربه شکست خورده است. از هر منظری که به ارزیابی عملکرد این نظام ( با همه تغییرفرمهایی که تصادفا" یا به اجبار دچار آن شد ) بنشینی ، هیچ دستاورد ارزشمندی را نمیتوان یافت. بلکه برعکس مشکلات عمیقی را در تمامی زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای کشور ببار آورده که آن را میتوان یک فاجعه تاریخی تلقی نمود. در حال حاضرعدم کارآیی و به تعبیر بهتر شکسـت کامل روش برخوردی ایدئولوژیک جمهوری اسـلامی در ایجاد تحولی مثبت و متعالی در جامعه ایران حتی دردستیابی به سطح اخلاقیات مورد نظر ایدئولوژی فوق ( فرضی که در آن تردیدهای اساسی وجود دارد) بر عموم آگاهان آشکار است.تلاش ما در کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان افزایش و گسترش سطح این آگاهی در میان طبقات مختلف مردم است . در پایان آرزومندی اعضای این کمیته را برای دستیابی به جامعه و حکومتی در ایران بیان میداریم که سـرنوشـت این دنیای انسـانها در آن به دسـتان شـایستگان سـپرده شـود و رسـتگاری اخروی تمامی انسـانها نیز به اختیار خود و خداوند باشـد و بس .

 

جرائم انتسابی به تفکیک عنوان در فروردین ماه 1386

2

انتشار مطالب و یا تصاویر خلاف عفت عمومی

7

تبلیغ علیه نظام مقدس و توهین به مسئولان

1

هتک حرمت روحانیت و شان طلاب

-

توهین به مقدسات

8

زنا ، شرب خمر ، رقص ....

3

تبلیغات دینی و عقیدتی

2

مفسد و محارب

17

اقدام علیه امنیت ملی

-

پوشش نامناسب و بدحجابی

-

اراذل و اوباش

 

احکام صادره به تفکیک عنوان در فروردین ماه 1386

11

اعدام

14

محکوم به اعدام

-

سنگسار

-

محکوم به سنگسار

12

محاکمه و بازجوئی

9

احضار به دادگاه

8

حبس و زندان

1

بازداشت و دستگیری

1

توقیف اموال و یا جریمه نقدی

-

شلاق

-

قطع اعضای بدن

-

توقیف نشریه

-

لغو جلاسات سخنرانی

-

تذکر شفاهی برای بد حجابی

-

اخراج و یا تعلیق از کار

-

اخذ تعهد کتبی برای بد حجابی

 

جرائم انتسابی به تفکیک عنوان در اردیبهشت ماه 1386

3

انتشار مطالب و یا تصاویر خلاف عفت عمومی

13

تبلیغ علیه نظام مقدس و توهین به مسئولان

-

هتک حرمت روحانیت و شان طلاب

3

توهین به مقدسات

579

زنا ، شرب خمر ، رقص ....

1

تبلیغات دینی و عقیدتی

-

مفسد و محارب

29

اقدام علیه امنیت ملی

208120

پوشش نامناسب و بدحجابی

-

اراذل و اوباش

 

احکام صادره به تفکیک عنوان دراردیبهشت ماه 1386

26

اعدام

20

         محکوم به اعدام

-

سنگسار

-

محکوم به سنگسار

14

محاکمه و بازجوئی

145

احضار به دادگاه

7

حبس و زندان

17097

بازداشت و دستگیری

1

توقیف اموال و یا جریمه نقدی

5

شلاق

3

قطع اعضای بدن

4

توقیف نشریه

1

لغو جلاسات سخنرانی

5546

تذکر شفاهی برای بد حجابی

-

اخراج و یا تعلیق از کار

-

اخذ تعهد کتبی برای بد حجابی

 

         در میان محکومین به اعدام یک نفر زیر 18 سال می باشد.

 

جرائم انتسابی به تفکیک عنوان در خرداد ماه 1386

2

انتشار مطالب و یا تصاویر خلاف عفت عمومی

22

تبلیغ علیه نظام مقدس و توهین به مسئولان

-

هتک حرمت روحانیت و شان طلاب

-

توهین به مقدسات

2

زنا ، شرب خمر ، رقص ....

2

تبلیغات دینی و عقیدتی

3

مفسد و محارب

-

اقدام علیه امنیت ملی

2609

پوشش نامناسب و بدحجابی

4800

اراذل و اوباش

 

احکام صادره به تفکیک عنوان در خرداد ماه 1386

21

اعدام

17

محکوم به اعدام

-

سنگسار

2

محکوم به سنگسار

8

محاکمه و بازجوئی

-

احضار به دادگاه

5

حبس و زندان

5164

بازداشت و دستگیری

3

توقیف اموال و یا جریمه نقدی

-

شلاق

-

قطع اعضای بدن

2

توقیف نشریه

-

لغو جلاسات سخنرانی

2199

تذکر شفاهی برای بد حجابی

13

اخراج و یا تعلیق از کار

-

اخذ تعهد کتبی برای بد حجابی

 

جرائم انتسابی به تفکیک عنوان در تیر ماه 1386

3

انتشار مطالب و یا تصاویر خلاف عفت عمومی

33

تبلیغ علیه نظام مقدس و توهین به مسئولان

4

هتک حرمت روحانیت و شان طلاب

3

توهین به مقدسات

138

زنا ، شرب خمر ، رقص ....

2

تبلیغات دینی و عقیدتی

2

مفسد و محارب

-

اقدام علیه امنیت ملی

547732

پوشش نامناسب و بدحجابی

3178

اراذل و اوباش

 

احکام صادره به تفکیک عنوان در تیر ماه 1386

34

         اعدام

44

         محکوم به اعدام

1

سنگسار

9

محکوم به سنگسار

21

محاکمه و بازجوئی

14

احضار به دادگاه

12

حبس و زندان

9613

بازداشت و دستگیری

4

توقیف اموال و یا جریمه نقدی

3

شلاق

-

قطع اعضای بدن

1

توقیف نشریه

-

لغو جلاسات سخنرانی

648501

تذکر شفاهی برای بد حجابی

-

اخراج و یا تعلیق از کار

25199

اخذ تعهد کتبی برای بد حجابی

 

          در لیست اعدام ها 2 نفر زیر 18 سال است

         در لیست محکومین به اعدام 2 نفر زیر 18 سال است

 

جرائم انتسابی به تفکیک عنوان درمردادماه 1386

1      

انتشار مطالب و یا تصاویر خلاف عفت عمومی

19

تبلیغ علیه نظام مقدس و توهین به مسئولان

1

هتک حرمت روحانیت و شان طلاب

-

توهین به مقدسات

325

زنا ، شرب خمر ، رقص ....

1

تبلیغات دینی و عقیدتی

8

مفسد و محارب

-

اقدام علیه امنیت ملی

980975

         پوشش نامناسب و بدحجابی

4396

اراذل و اوباش

         ارقام مذکور مربوط است به اجرای طرح بد حجابی از ابتدا تا کنون

 

احکام صادره به تفکیک عنوان درمرداد ماه 1386

37

اعدام

21

محکوم به اعدام

-

سنگسار

-

محکوم به سنگسار

3

محاکمه و بازجوئی

8691

احضار به دادگاه

7

حبس و زندان

-

بازداشت و دستگیری

1

توقیف اموال و یا جریمه نقدی

1

شلاق

-

قطع اعضای بدن

-

توقیف نشریه

-

لغو جلاسات سخنرانی

977000

         تذکر شفاهی برای بد حجابی

3

اخراج و یا تعلیق از کار

1849

اخذ تعهد کتبی برای بد حجابی

 

         ارقام مذکور مربوط است به اجرای طرح بد حجابی از ابتدا تا کنون

 

جرائم انتسابی به تفکیک عنوان در شهریور ماه 1386

4

انتشار مطالب و یا تصاویر خلاف عفت عمومی

8

تبلیغ علیه نظام مقدس و توهین به مسئولان

-

هتک حرمت روحانیت و شان طلاب

1

توهین به مقدسات

40

زنا ، شرب خمر ، رقص ....

-

تبلیغات دینی و عقیدتی

17

مفسد و محارب

19

اقدام علیه امنیت ملی

47

پوشش نامناسب و بدحجابی

11

اراذل و اوباش

 

احکام صادره به تفکیک عنوان درشهریور ماه 1386

39

اعدام

45

         محکوم به اعدام

-

سنگسار

-

محکوم به سنگسار

75

محاکمه و بازجوئی

8

احضار به دادگاه

6

حبس و زندان

37

بازداشت و دستگیری

9

توقیف اموال و یا جریمه نقدی

-

شلاق

4

قطع اعضای بدن

-

توقیف نشریه

-

لغو جلاسات سخنرانی

-

تذکر شفاهی برای بد حجابی

1

اخراج و یا تعلیق از کار

-

اخذ تعهد کتبی برای بد حجابی

 

         13 نفر از محکومین به اعدام زیر 18 سال می باشند

جدول مقایسه ای نقض حقوق پیروان ادیان به تفکیک موضوع و ماه ( در 6 ماهه اول 1386 ) جرائم انتسابی

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

موضوع

4

1

3

2

3

2

انتشار مطالب و یا تصاویر خلاف عفت عمومی

8

19

33

22

13

7

تبلیغ علیه نظام مقدس و توهین به مسئولان

-

1

4

-

-

1

هتک حرمت روحانیت و شان طلاب

1

-

3

-

3

-

توهین به مقدسات

40

325

138

2

579

8

زنا ، شرب خمر ، رقص ....

-

1

2

2

1

3

تبلیغات دینی و عقیدتی

17

8

2

3

-

2

مفسد و محارب

19

-

-

-

29

17

اقدام علیه امنیت ملی

47

980975

547732

2609

208120

-

پوشش نامناسب و بدحجابی

11

4396

3178

4800

-

-

اراذل و اوباش

 

جدول مقایسه ای نقض حقوق پیروان ادیان به تفکیک موضوع و ماه ( در 6 ماهه اول 1386 ) احکام صادره

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

موضوع

39

37

34

21

26

11

اعدام

55

21

45

17

20

14

محکوم به اعدام

-

-

1

-

-

-

سنگسار

-

-

9

2

-

-

محکوم به سنگسار

75

3

21

8

14

12

محاکمه و بازجوئی

8

8691

14

-

145

9

احضار به دادگاه

6

7

12

5

7

8

حبس و زندان

37

-

9613

5164

17097

1

بازداشت و دستگیری

9

1

4

3

1

1

توقیف اموال و یا جریمه نقدی

-

1

3

-

5

-

شلاق

4

-

-

-

3

-

قطع اعضای بدن

-

-

1

2

4

-

توقیف نشریه

-

-

-

-

1

-

لغو جلاسات سخنرانی

-

977000

648501

2199

5546

-

تذکر شفاهی برای بد حجابی

1

3

-

13

-

-

اخراج و یا تعلیق از کار

-

1849

25199

-

-

-

اخذ تعهد کتبی برای بد حجابی

 

جدول مقایسه ای نقض حقوق پیروان ادیان در 6 ماهه اول 1385 1386

6 ماهه اول 1386

6 ماهه اول 1385

عناوین جرائم انتسابی

15

13

انتشار مطالب و یا تصاویر خلاف عفت عمومی

102

53

تبلیغ علیه نظام مقدس و توهین به مسئولان

6

2

هتک حرمت روحانیت و شان طلاب

7

8

توهین به مقدسات

1092

8

زنا ، شرب خمر ، رقص ....

49

29

تبلیغات دینی و عقیدتی

32

18

مفسد و محارب

981022

63968

اقدام علیه امنیت ملی

65

-

پوشش نامناسب و بدحجابی

12385

-

اراذل و اوباش

 

6 ماهه اول 1386

6 ماهه اول 1385

عناوین احکام صادره

168

10

         اعدام

150

13

         محکوم به اعدام

1

4

سنگسار

11

-

محکوم به سنگسار

133

46

محاکمه و بازجوئی

8867

16

احضار به دادگاه

45

26

حبس و زندان

31912

133

بازداشت و دستگیری

19

10

توقیف اموال و یا جریمه نقدی

9

107

شلاق

7

-

قطع اعضای بدن

7

5

توقیف نشریه

1

4

لغو جلاسات سخنرانی

977000

63968

تذکر شفاهی برای بد حجابی

17

12

اخراج و یا تعلیق از کار

27048

-

اخذ تعهد کتبی برای بد حجابی

 

 

 

         در اعدام های 6 ماهه اول 1386 تعداد 2 مورد زیر 18 سال می باشد.

         در محکومین به اعدام 6 ماهه اول 1386 تعداد 2 مورد زیر 18 سال می باشد.

 

 

نمونه هائی از نقض حقوق پيروان اديان در شش ماهه اول 1386

الف - فروردین ۱۳۸۶

 1 - آیت الله حسین علی منتظری گفت: در سال گذشته تعدادی از علاقمندان، شاگردان و منصوبان وی به دادگاهها احضار شده اند. جراید حق انتشار نظرات نامبرده را ندارند. چاپ کتابهای علمی و مذهبی او هم در مواردی دچار اشکال و بهانه جویی می شود. حسینیه شهدا، دفتر اصفهان و دفتر مشهد آقای منتظری، در دست نیروی امنیتی و دادگاه ویژه روحانیت می باشد و پس از سالها باز پس داده نشده اند.(روز 27/1/86)

2 -  فاطمه حقیقت جو نماینده تهران در دروره ششم مجلس شورای اسلامی به اتهام افتراء، توهین و نشر اکاذیب با شکایت سپاه پاسداران در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی بصورت غیابی محاکمه شد.(ایلنا 21.01.86 )

3 - قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین در شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران به یکسال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.(ایلنا 26.1.86 )

4 - دلارام علی فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع میدان هفت تیر در خرداد 85 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی جهت محاکمه به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران احضار شد.(ایلنا 20.1.86 )

5 - خانم بانی دوگال نماینده ارشد جامعه ی بین المللی بهائی در سازمان ملل متحد گفت:" گزارشهای جدید مبنی بر این است که آسیب پذیرترین اعضای جامعه بهائی ایران، یعنی کودکان و نوجوانان مورد آزار و تحقیر قرار می گیرند و حداقل در یک مورد با چشمان بسته مورد ضرب وشتم قرار گرفته اند". وی افزود:" آنها همچنین تحت فشار قرار می گیرند که به اسلام بگروند و از آنها می خواهند که تهمت ها و افترائات معلمین دینی را نسبت به دیانت خود تحمل نمایند". خانم دوگال گفت: در حالی که حملات صورت گرفته در دبستانها و مدارس راهنمایی در مورد دختران و پسران بهائی یکسان بوده، اما حملات انجام شده در دبیرستان ها دختران را بیشتر مورد هدف قرار داده و از 76 مورد بد رفتاری 68 مورد آن علیه دختران بهائی بوده است". نامبرده اعلام کرد:" در یک مدت سی روزه یعنی از نیمه ژانویه تا نیمه فوریه ، در حداقل 10 شهر از شهرهای ایران ، حدود 150 مورد توهین ، بدرفتاری و حتی اعمال خشونت بدنی از سوی مسئولین مدارس نسبت به دانش آموزان بهائی گزارش شده است."(سرویس خبری جامعه جهانی بهائی 16.1.86 )

6 - ابوالفضل عابدینی خبر نگار سابق نشریه "عصر کارون" توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شد. نامبرده در سال 84 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اهانت به مسئولین نظام و ......توسط اطلاعات سپاه پاسداران برای مدت 5 ماه زندان بود و سپس با قرار وثیقه آزاد شد .(فعالان حقوق بشر در ایران 19/1/86)

7 - مصطفی دانشجو از وکلای دراویش گنابادی قم، با شکایت اداره اطلاعات شهرستان درود در شعبه 11 دادسرای کرج مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار کفالت 3 میلیون تومانی آزاد شد.(ایلنا 18.1.86 )

8 - یعقوب یادعلی نویسنده کتابهای "آداب بی قراری"، "حالت ها در حیات"و "احتمال پرسه و شوخی" به اتهام توهین ، افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از روز 24 اسفند 85 بدستور دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج بازداشت شده است.(ایسنا 31.1.86 )

9 - کاوه جوانمرد روزنامه نگار نشریه توقیف شده"کرفتو" که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال زندان محکوم شده و از 4 ماه پیش در زندان بسر می برد، در کیفر خواست جدید به اتهام همکاری با گروههای ضد دولتی و محاربه با نظام جمهوری اسلامی در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج محاکمه خواهد شد .(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 13/1/86)

10 - سید محمد که مدعی عرفان و ارتباط با اولیا بود، به اتهام اغفال و تجاوز به زنان شوهر دار به حکم قوه قضائیه در قم محکوم به اعدام شد.(بازتاب 2.1.86 )

11 - یک مرد با عنوان "شرور" و به اتهام مفسد فی الارض در شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین به ریاست قاضی عباس قمی زاده محکوم به اعدام شد.(کیهان 24.1.86 )

12 - محمد و هومن به جرم تجاوز به عنف در شعبه 71 دادگاه استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی محکوم به اعدام شدند.(اعتماد ملی 27.1.86 )

13 - دو پسر جوان به جرم تجاوز به یک دختر 18 ساله در شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اکبر ساعی محکوم به اعدام شدند.(ایران 29.1.86 )

ب - اردیبهشت ۱۳۸۶

1 - یک دانشجوی دختر دانشگاه رازی کرمانشاه توسط معاون حراست دانشگاه مورد تعرض قرار گرفت. رئیس حراست دانشگاه گفت: مسئولان از یکسال پیش از مشکلات اخلاقی معاون حراست مطلع بودند اما بدلیل ارتباط وی با برخی نهادها نمی توانستند وی را اخراج کنند.(ایلنا 19.2.86 )

2 - بدستور معاونت امور فرهنگی دانشگاه تهران نشریه دانشجویی"یئنی باخیش" به علت چاپ مطالبی انتقادی درباره حدیث جعلی منتسب به پیامبر اسلام که بر روی اسکناسهای 5000 تومانی چاپ شده، (دانش اگر در ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین پارس، بدان دست خواهند یافت) توقیف گردید .

(کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان 9/2/86)

3 - مجوز نشریه دانشجویی"آفتابکاران" به سردبیری کیوان امیری به اتهام دعوت به اغتشاش و توهین به مقدسات بدستور کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف لغو گردید.(ایلنا 26.2.86 )

4 - مجوز امتیاز نشریه دانشجویی"چکاوک" به مدیر مسئولی عاطفه گندم آبادی به اتهام توهین به بسیج و معرفی گروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان با شکایت بسیج دانشجویی بدستور کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه زنجان لغو گردید.(ایلنا 26.2.86 )

5 - اجلال قوامی عضو هیئت تحریریه هفته نامه توقیف شده "پیام مردم کردستان" به اتهام نشر مطالب الحادی، انتشار مطالب خلاف واقع و القای قتل فاروق فرساد(از روشنفکران دینی کردستان و از قربانیان قتلهای زنجیره ای) توسط نظام در شعبه اول دادگاه حقوقی سنندج محاکمه شد.(ایلنا 3.2.86 )

6 - بدستور دادگاه ویژه روحانیت اصفهان برگزاری نماز جمعه و تفسیر قرآن توسط دکتر علی اصغر غروی ممنوع اعلام شد.(میزان نیوز 10.2.86 )

7 - عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر به اتهام توهین به دادستان تهران جهت محاکمه به شعبه 1004 دادگاه عمومی تهران احضار شد. نامبرده قبلا به اتهام افشای اسناد محرمانه و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محروم شده بود.(ایلنا 7.2.86 )

8 - خلیل بهرامیان وکیل مدافع اولیای دم اکبر محمدی، به اتهام توهین و افتراء به مسئولان زندان اوین در جریان مرگ اکبر محمدی، جهت بازجویی به شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شد.(ایلنا 15.2.86 )

9 - سعید نعمتی از دراویش گنابادی بازداشت و روانه زندان قم شد.(ایلنا 29.2.86 )

10 - دکتر نورعلی تابنده رهبر سلسله دراویش گنابادی به همراه جمعی در روستای علی آباد در حوالی بیدخت توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.( میزان نیوز 31.2.86 )

11 - یک طلبه به نام سید حمید سید علی خانی به اتهام توهین به مقدسات و خامنه ای در دادگاه ویژه روحانیت به 6 ماه حبس تعزیری و 80 ضربه شلاق محکوم شد.(فعالان حقوق بشر در ایران 20.2.86 )

12 - دو پسر جوان به جرم تجاوز به یک دختر جوان 17 ساله در دادگاه کیفری استان تهران به حکم قاضی اکبر ساعی و با تائید شعبه 39 دیوانعالی کشور محکوم به اعدام شد.(ایران 6.2.86 )

13 - سرهنگ پاسدار مهدی احمدی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ گفت: 179 زن و مرد بد حجاب در 24 ساعت گذشته در تهران دستگیر شدند. وی افزود: در راستای اجرای طرح مبارزه با بدحجابی روز گذشته ماموران پلیس در تهران بزرگ به 2198 زن و همچنین 91 مرد به اتهام نامناسب بودن حجابشان تذکر دادند.(فارس 3.2.86 )

14 - سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: در اجرای طرح مبارزه با بد حجابی طی 3 روز 150000 نفر از افراد بدحجاب، مزاحمان نوامیس مردم توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند و 13 نفر به مراجع قضایی اعزام شدند.(مهر 5.2.86 )

15 - سردار رضا زارعی فرمانده نیروی انتظامی استان تهران گفت: در امر مبارزه با بدحجابی 35000 بدحجاب ارشاد، 1000 نفر به کلانتریها ارجاع و در مجموعه 124 نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. وی افزود در سال جاری به 11933 نفر از مزاحمین به نوامیس مردم تذکر داده شده و 4000 نفر از مزاحمان دستگیر و پرونده 1101 نفر از آنان به مراجع قضایی معرفی شده است.(روزنامه قدس 24.2.86 )

16 - سردار محمدعلی نصرتی فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی گفت: در امر مبارزه با بدحجابی در طی 22 روز 571 زن و مرد به علت رابطه نامشروع دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. وی افزود : به حدود 3000 نفر در ارتباط با رعایت شئونات اسلامی تذکر داده شد و 170 واحد صنفی پلمپ گردید. ( ایلنا 31.2.86 )

17 - یک ایرانی مقیم نروژ که برای دیدار با خانواده اش به ایران سفر کرده بود، به علت نوشیدن آبجو محکوم به 130 ضربه شلاق گردید. حکم صادره در ملاء عام در شهرک ربط از توابع سردشت به مرحله اجرا در آمد .

ج - خرداد ۱۳۸۶

1 - حزب سوسیالیست فرانسه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: در ایران وضعیت حقوق بشر و آزادیهای شهروندی بیش از پیش رو به وخامت می گراید. چندی پیش، در پی دستگیری دهها دانشجو و کارگری که نسبت به شرایط تحصیل و کار معترض بودند، زنانی که به گفته مقامات ایرانی حجاب اسلامی را رعایت نکرده بودند، مورد ضرب و شتم وحشیانه، خونین و تحقیر آمیز قرار گرفتند. حزب سوسیالیست فرانسه مراتب انزجار خود را نسبت به نقض مستمر حقوق بشر و آزادیهای شهروندی در ایران اعلام می دارد و از سرکوب زنان به نام دین و توسط حکومتی متعصب و خود کامه را، محکوم می کند. این حزب پشتیبانی خود را از رجوع سازمانهای بین المللی و ایرانی به سازمان ملل متحد برای ملزم کردن ایران به رعایت تعهداتش نسبت به حقوق بشر، اعلام می دارد.(اخبار روز 13.3.86 )

2 - سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: ایران باید فورا استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زیر 18 سال انجام می دهند را به تعلیق در بیاورد. تاکنون مشخص شده است که ایران از سال 2004 ، تا کنون 17 کودک را اعدام کرده است که این رقم 8 برابر بیشتر از اعدام کودکان در هر کشور دیگری است. پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت : ایران شاخص شرم آور مقام اولی دنیا در اعدام کودکان را حفظ کرده است ، مقامات مسئول باید فورا به این وضعیت پایان بدهند. (سازمان دیده بان حقوق بشر 31.3.86 )

3 - دکتر فریدون رهنما معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرج اعلام کرد: 13 دانشجوی این دانشگاه بدلیل عدم رعایت حجاب اسلامی و پوشش نامناسب و عدم توجه به تذکرات صادر شده به حکم کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدند. همچنین 80 دانشجوی این دانشگاه به دلیل پوشش نامناسب، داشتن آرایش، آشکار بودن موی سر لاک ناخن، ارتباط نامناسب با مسئو لین دانشگاه در کمیته انضباطی محکوم به تذکر کتبی با درج در پرونده شدند.(ایسنا 16.3.86 )

4 - حامد ایرانشاهی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک به اتهام توهین به مقامات و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه 101 دادگاه عمومی اراک محاکمه شد.(ایلنا 12.3.86 )

5 - محمد حسین دریا باری مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده "گویه"و دوتن از نویسندگان این هفته نامه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و جریحه دار کردن عفت عمومی جهت محاکمه به دادگاه کیفری قم احضار شدند.(ایلنا 2.3.86 )

6 - مدیران مسئول نشریات توقیف شده"طبرستان" ، "سپاس" و "گونانون" به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین جهت محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار شدند.(ایلنا 22.3.86 )

7 - فروزان آصفی نخعی مدیر مسئول نشریه توقیف شده "گلستان" به اتهام تبلیغ علیه نظام، استفاده ابزاری از تصاویر و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی با شکایت مدعی العموم جهت محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار شد.(ایسنا 28.3.86 )

8 - عدنان حسن پور روزنامه نگار، به جرم تماس داودی از مسئولان شبکه تلویزیونی"صدای امریکا" با وی به اتهام محاربه و جاسوسی در شعبه اول دادگاه انقلاب مریوان محاکمه شد. همچنین عبدالواحد بوتیمار متهم دیگر این پرونده در زندان مریوان بسر می برد.(ایلنا  25.3.86 )

9 - اجلال قوامی و سعید ساعدی از اعضای تحریریه هفته نامه توقیف شده پیام مردم کردستان به اتهام اقدام علیه نظام و امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام، شرکت در تجمع غیر قانونی و توهین به علی خامنه ای در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ترتیب به 3 سال و دو سال ونیم زندان محکوم شدند.(ایلنا 20.3.86 )

10 - عبدالفتاح سلطانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر به اتهام توهین به دادستان تهران، با شکایت سعید مرتضوی دادستان تهران جهت محاکمه به شعبه 1004 دادگاه عمومی تهران احضار شد.(ایلنا 6.3.86 )

11 - آیت الله کاظمینی بروجردی، مسعود سماواتیان، علیرضا منظر صائب، علی شهرابی فراهانی، حبیب قوتی، احمد کریمیان، علیرضا اربابی و مجید الستی در شعبه 3 دادگاه روحانیت به ریاست قاضی حسینی و با حضور قاضی احمدی از معاونان وزارت اطلاعات و قدیانی دادستان ویژه دادگاه روحانیت محاکمه شدند. آقای بروجردی و علیرضا اربابی به دلیل اعتراض به شکنجه های صورت گرفته و شرایط بد نگهداری آنها در زندان، در دادگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نامبردگان به همراه تعدادی دیگر مدت 9 ماه است که در زندان بسر می برند.(فعالان حقوق بشر در ایران 26.3.86 )

12 - مریم کیان ارثی وکیل مدافع داوطلب کبرا نجار اعلام کرد: موکل من به 8 سال زندان و سنگسار محکوم شده، حکم زندان وی 3 سال پیش تمام شده است. کمیسیون عفو و بخشودگی برای سومین بار در خواست عفو و بخشودگی کبرا نجار را رد کرد. این وکیل داوطلب اعلام کرد: موکل وی 42 ساله و مادر 4 فرزند می باشد، که توسط همسر معتادش با آزار و شکنجه و تهدید فرزندان مشترک وادار به تن فروشی می شده.(میدان 27.3.86 )  

13 - به گزارش فعالان کمپین قانون بی سنگسار قرار است روز پنج شنبه 31/3/86 مکرمه ابراهیمی 43 و مردی که از او یک فرزند دارد، بدستور قاضی شعبه یک دادگاه جزایی تاکستان در بهشت زهرای تاکستان سنگسار شوند. مکرمه ابراهیمی مادر 3 فرزند می باشد و مدت 11 سال است که درزندان چوبین قزوین در انتظار سنگسار بسر می برد.(میدان 30.3.86 )

14 - محمد علی جعفر زاده که به اتهام ادعای نبوت به حکم دادگاه روحانیت محکوم به اعدام شده بود، پس از انتقال به سلول انفرادی در بند 500 روحانیت در زندان اوین تهران اعدام شد.(فعالان حقوق بشر در ایران 6.3.86 )

15 - پنج نفر از وکلای داوطلبی که دفاع از 7 زن محکوم به سنگسار را بر عهده دارند در نامه ای به هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نگرانی عمیق خود را از تبدیل مجازات سنگسار به اعدام ابراز داشتند. در بخشی از نامه وکلای داوطلب آمده است: شنیده های موثق حاکی از آن است که زنی 32 ساله به نام معصومه مادر دو فرزند، با داشتن محکومیت قطعی به سنگسار، آبان ماه گذشته در یک اتاق در بسته به دار آویخته شده است.(میدان 10.3.86 )

16 - محمد جابری(معروف به صفا بابا) به اتهام ارتداد از دین اسلام بدستور دادگاه ویژه روحانیت در زندان اوین تهران اعدام شد. دختر نامبرده بنام رقیه جابری به 5 سال زندان محکوم شده و در بند 3 زنان زندانی می باشد.(فعالان حقوق بشر در ایران 11.3.86 )

17 - سردار حمید عطایی فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: در جریان مبارزه با بد حجابی 317 نفر در استان کردستان دستگیر شدند و 1849 زن بدحجاب و 350 مرد با تیپ غیر متعارف توسط نیروی انتظامی ارشاد شدند.(ایلنا 4.3.86 )

18 - یک زن 51 ساله تهرانی به همراه 40 زن دیگر که مدعی ماموریت آسمانی برای امام زمان بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.(بازتاب 12.3.86 )

19 - سردار حسین ذوالفقاری جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: 3500 نفر به اتهام اراذل، اوباش و عناصر ایجاد کننده رعب و وحشت در میان مردم توسط نیروی انتظامی دستگیر شده اند. وی افزود: از میان افراد دستگیر شده در تهران حدود 2333 نفر از قبل شناسایی شده بودند.(جمهوری اسلامی 7.3.86 )

20 - سردار رضا زارعی فرمانده نیروی انتظامی استان تهران گفت: در جریان اجرای طرح امنیت اجتماعی طی 15 روز گذشته 1300 نفر به اتهام "اراذل و اوباش" در تهران دستگیر شدند. از این تعداد 160 نفر با حکم قضایی زندانی شده و 180 نفر هم با قرار وثیقه منتظر زمان محاکمه هستند. 24 نفر از بازداشت شدگان با دستور مقامهای قضایی، در سطح شهر گردانده شده اند.(ایران 6.3.86 )

د - تیر ماه ۱۳۸۶

1 - بدنبال انتشار خبر سنگسار جعفر کیانی در تاکستان توسط رژیم جمهوری اسلامی ، لوییز آربور کمیسر عالی سازمان ملل در حقوق بشر با انتشار اطلاعیه ای نوشت من از اینکه علیرغم آن که دولت ایران اجرای سنگسار را به تعویق انداخته بود باز هم این حکم اجرا شد، بی نهایت نگرانم. سنگسار نقض آشکار حقوق بین المللی است. من موکدا از مقامات ایران می خواهم نسبت به سنگسار گزارش شده توضیح دهند و همچنین اجرای حکم مکرمه ابراهیمی و افراد دیگری که به این مجازات محکوم شده اند را لغو کنند. ( بی بی سی 19.4.86 )

2 - سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه ای