کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

گزارش سه ماهه دوم سال 1385

( تیر، مرداد، شهریور )

نقض حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ايران

21 Juni 21 September

 2006

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران_کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

http://komiteh-adyan.blogfa.com

vvmir_reli_kom@yahoo.de

22 September 2006

 

 

مقدمـه :

 

 آنچه که پیش رو دارید گزینشی است ازمیان گزارشات نقض حقوق بشر که ماهیانه از سوی فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شـمالی منتشـر می گردد.این گزینش در محدوده ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و موارد نقض آزادی عقیده پیروان ادیان ، مذاهب و گروه های اعتقادی مختلف در ایران می باشد.

 از آن جائیکه انتخاب موارد نقض حقوق بشـر از میان رسانه های رسـمی و مورد تائید جمهوری اسلامی صورت گرفته ، این مجموعه تنها بازگوی بخش ناچیزی از رویدادهایی است که حقوق انسانی در خصوص عقیده و باورهای دینی مردم در آن توسـط حکومت نادیده انگاشـته شـده اسـت. 

برای اینکه ارتباط موضوعی برخی از موارد مندرج دراین گزارش با نقض حقوق پیروان ادیان، مذاهب و اعتقادات گوناگون هر چـه بیشـتر روشـن گردد توضیحات زیر باسـتحضـار میرسـد :

 

1 اعطای تقـدس به یک نظام حکومتی و مسـئولین گرداننده آن ، خود بعنوان اصـلی ترین عامل نقض حقوق انسـانها است. چرا که این تقـدس بطور بدیهی تنها در قالب یک ایدئولوژی خاص تعریف شـده ، در نتیجـه نمیتواند مورد باور و تاییـد پیروان سـایر ادیان ، مذاهب و اعتقادات قرار گیرد. بدین ترتیـب هر گونه نقـد عملکرد نظام یا درخواسـت اعمال هر اصـلاحاتی در روشـهای حکومتی به مثابه مخالفت با یک پدیده قـدسـی و الهی تلقی شـده  و جرم محسـوب میشـود.

با مقدس شمردن نظام حکومتی امکانات فوق ( یعنی هرگونه نقد و اصلاحات ) که ازابتدایی ترین ابزارهای در دست یک جامعه برای پیشـبرد و تعالی امور دنیایی آن است، از جامعه سلب میگردد. انواع برخوردهای قضـایی با دگر اندیشان به بهانه ارتکاب جرمهایی نظیرتوهین به نظام مقدس ، تبلیغ علیه نظام، توهین به خمینی وخامنه ای ورفسنجانی و مصـباح یزدی  و .... از لحاظ تعدد وقوع دراین گزارش دارای رتبه اول میباشد.

 

2 ایجاد حرمـت و برتـری  قانونی برای طـبقـه ای از انسـانهای متعـلق به یک ایدئولوژی خـاص ( بطور ویژه در ایران به روحانیون مسـلمان شـیعه 12 امامی اصولی ) آشکارا اعمال یک تبعیض نسـبت به تمامی کسـانی اسـت که بهر دلیلی اعتقادی به باورهای فوق ندارند.

 نمونه جرائمی مانند خدشه دار نمودن شان طلاب ، توهین به افرادی که حرمت شرعی دارند از این دسـت میباشـند. ضـمن اینکه برای مجریان قانون در برخوردها چنین حرمتـی بهیچ وجه برای افراد همتراز در سـایر ادیان و مذاهب و اعتقادات وجود ندارد. ( البته این را صرفا" از باب آشکار کردن اهداف نادرست قانون گذار بیان میکنیم و گرنه چنین اعتقادی وجود ندارد که اگر چنین امتیازی برای سایر ادیان قائل میشدند مشکل بر طرف میشد )

 

3 در نظر گرفتن مجازاتهای قانونی سنگین و غیر متناسب به جرم ارتداد و ... برای افرادی که ضمن برخورداری ازبلوغ فکری تمایل به گزینش و اختیار کردن دین ، مذهب و ایدئولوژی خاص مغایر با دین رسـمی کشـور را داشـته و یا قصـد تبلیغ  آن اندیشـه خاص را دارند،  نقض صـریح ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشـر میباشـد.

 

4 تعریف نوع ویژه ای ازمجازاتهای غیر انسـانی در برابر ارتکاب اعمالی خاص که صـرفا" اقتباسـی از متون یک ایدئولوژی میباشـد و درج آنها در مفاد قوانین اسـاسی یا جزائی و مدنی و ... عملا" موجب اعمال محدودیتهای اجتماعی و فردی برای پیروان سـایر ادیان ، مذاهب و مکاتب فکری بوده و در نتیجه نقض مواد بسـیاری از اعلامیه جهانی حقوق بشـر به حسـاب میآید. شـلاق و تازیانه ، سـنگسـار ، قطع اعضای بدن ، انواع قصـاص و اعـدام در برابر ارتکاب جرائمی مانند سرقت ، مشـروب خواری ، رقص یا روابط جنسـی و ...  نمونه ای از این موارد بشـمار میروند.

 

5 در بسـیاری از موارد انسـانها در جامعه ایران در برابر ارتکاب اعمالی مورد مجازات قرار گرفته اند که در اصـالت مبنای آن جرم تردیدهای اسـاسی وجود داشـته و صـرفا" تلقی انحصـاری قانونگزار از برخی باورهای سـنتی و ایدئولوژیک جامعه موجب تعریف آن بعنوان یک جرم بوده اسـت.

 پدیده حجاب ، روابط بین زن و مرد و نیز سوءاستفاده از اصطلاحات مبهمی چون خدشه دار نمودن عفت عمومی شـاید از بهترین نمونه هایی باشنـد که در این رابطه میتوان به آن اشـاره نمود.

از دو منظر این نمونه ها شـکل بارزی از نقض حقوق بشـر میباشـد :

اول آن که قالب تعریف این جرم بهیچ وجه دارای مرز مشـخصی نیسـت لذا در بسـیاری موارد کسانی هم که همسـو با باورهای دینی طبقه قانونگزار میباشـند از گزند مجازات در امان نیسـتند.

دوم آن که با اعمال سلیقه ای مجازات برای چنین جرائمی طیف وسـیعی از انسـانهایی که در چهارچوب اعتقادی شان این موارد از مظاهر جرم بشمارنمیرود را یا از دایره فعالیتهای اجتماعی خارج میکند یا آنها را کاملا" محدود میسـازد و در نهایت جامعه و فرد را از برقراری یک رابطه مولد و سازنده متقابل محروم میکند.

آنچه که به اختصـارطی موارد فوق بیان شـد صـرفا" اشاره ای کوتاه  بوده تا ذهن مخاطب محترم را در مواجهه با آمار این گزارش بطور حدودی آماده سـازد و اعتقاد راسـخ وجود دارد که بررسـی کارشـناسی وسـیع و همه جانبه لازم اسـت تا بتوان به شـناخت کاملی از عوامل قانونی و یا عرفی رایج در جامعه ایران که موجبات خدشـه دار نمودن شـان انسـانی آحاد مردم را پدید آورده اند ، دسـت یافت .

 اما آنچه که به یقین از نظرتمامی کسـانی که با آگاهی روند حرکتهای اجتماعی جامعه ایران را دنبال میکنند دور نیسـت، عدم کارآیی و به تعبیر بهتر شکسـت کامل روش برخوردی ایدئولوژیک جمهوری اسـلامی در ایجاد تحولی مثبت و متعالی در جامعه ایران حتی در زمینه برقراری اخلاقیات مد نظر ایدئولوژی فوق اسـت ( اگرچه بر قصـد و نیت غایی آن نیز تردیدهای اساسی وجود دارد).

در پایان آرزومندی اعضای این کمیته را برای دستیابی به جامعه و حکومتی در ایران بیان میداریم که سـرنوشـت این دنیای انسـانها در آن به دسـتان شـایستگان سـپرده شـود و رسـتگاری اخروی تمامی انسـانها نیز به اختیار خود و خداوند باشـد و بس.

 

 

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان کانون دفاع از حقوق بشـر در ایران

 22 سـپتامبر 2006 آلمان

 

خلاصـه آماری گزارش سالیانه نقض حقوق پیروان ادیان

 

سه ماهه دوم سال 1385

 بخش اول :  آمار به تفکیک جرائم انتسـابی

 

الف ) انتشـار مطالب یا تصـاویر خلاف عفت عمومی           ........................        8 مورد

ب )  تبلیـغ علیه نظـام مقـدس و توهین به مسـئولان نظـام       ........................       21 مورد

پ )  هتک حرمت روحانیت و شـأن طلاب                       ........................        1 مورد

ت )  توهین به مقـدسـات                                               ........................        4 مورد

ث )  زنـا ، سـرقت ، شـرب خمـر ، رقص                         ........................        3 مورد

ج )  پوشـش نامناسـب و بدحجـابی                                   .......................        تذکر ارشادی! به 63963 زن

چ )  تبلیغات دینی و عقیدتی                                           .......................         13 مورد

ح )  محارب                                                               .......................        18 مورد

 

 بخش دوم : آمار به تفکیک احکام صـادره

 

الف ) اعـدام                                                               ........................        7 مورد

ب )  محکـوم به اعـدام                                                  ........................        12 مورد

پ )  سنگسار                                                              ........................        4 مورد

ت )  حبـس ( زنـدان )                                                    .......................        14 مورد

ث )  بازداشـت ( دسـتگیری )                                           .......................        3 مورد

ج ) توقیف اموال / جریمه نقـدی                                        .......................        5 مورد

چ )  توقیف نشـریه و کتاب                                              ........................        4 مورد

ح )  محاکمـه                                                               ........................        26 مورد

خ )  احضـار به دادگاه / بازجویی                                     ........................        6 مورد

د )  تعلیق فعالیت / محرومیت از مشاغـل                           ........................        6 مورد

ذ )  شـلاق                                                                   .......................        1 مورد

ر )  تعلیق /اخراج از دانشگاه                                           .......................        2 مورد

 

گزارش ماهانه ( تیر 1385 )

1 ـ محمد رضا رحیمی راد، علیرضا فرخ نیا، آزاده ضیاء، مرتضی برش جان، عماد بهاور و بهروز خالقی اعضای انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد، به اتهام توهین به خامنه ای درشعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان یزد محاکمه شدند . ( ایلنا 21/4/85 )

2 ـ آسو صالح ، اسعد باقری ، هورامان بهرامی ، شورش مرادی ، هیوا رستمی زاده و فائزه کریمیان دانشجویان دانشگاه کردستان به اتهام توهین به مسئولان دانشگاه ، نشر اکاذیب ، اهانت به مقدسات ، اخلال و ایجاد وقفه در برنامه های دانشگاه و تشویق دانشجویان به شرکت در تجمع غیر قانونی در کمیته انضباطی این دانشگاه محکوم شدند. متهمین ردیف اول و دوم یکسال و نیم تعلیق از تحصیل، متهمین ردیف دوم و سوم به توبیخ کتبی بهمراه درج در پرونده، متمین ردیف پنجم و ششم بتذکر شفاهی محکوم شدند.(ایلنا 21/4/85 )

3 ـ عیسی سحر خیز مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده آفتاب و روزنامه توقیف شده اخبار اقتصاد به اتهام نشر اکاذیب ، توهین و تبلیغ علیه نظام ، اهانت به احکام دین مبین اسلام و طرح مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی العموم ، سازمان صدا وسیما و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان محاکمه شد . ( ایلنا 4/4/85 )

4 ـ مازیار مهرانی مدیر مسئول نشریه توقیف شده مهد ایران باتهام اشاعه فحشاء ومنکرات، انتشار تصاویر خلاف واستفاده ابزاری از افراد در تصاویر با شکایت مدعی العموم در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران بریاست قاضی حسین حسینیان محاکمه شد.( ایلنا 18/4/85 )

5 ـ الهام افروتن عضو تحریریه هفته نامه توقیف شده تمدن هرمزگان به اتهام ترویج مطالب خلاف عفت عمومی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به پرداخت 150 هزار تومان جزای نقدی ، یکسال حبس تعزیری که به مدت 5 سال به حالت تعلیق در آمد و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و شغل روزنامه نگاری محکوم شد . ( ایسنا 18/4/85 )

6 ـ محمد کیانوش راد نماینده اهواز در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی ، به اتهام معاونت در توهین به خامنه ای و معاونت در تخریب و تحریق عمدی اماکن و موسسات دولتی با شکایت مدعی العموم  در شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت. ( ایلنا 4/4/85 )

7 ـ دکتر علیرضا ساسانی دانشمند و محقق داروشناسی که از  تاریخ 25 /2/84 در بازداشت بسر می برد به اتهام محارب در شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. .(کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر 30/4/85)

 8ـ آیت الله سید حسن ابطحی 71 ساله باتهام ادعای ارتباط با امام زمان بدستور دادگاه ویژه روحانیت توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران دستگیر و بزندان قم منتقل گردید. همچنین 15 نفر از شاگردان وی در شهرهای گوناگون بازداشت شده اند. ( روز 12/4/85 )

9 ـ حسین شریفی دبیر مدارس شهرستان دیواندره به اتهام تبلیغ سیاسی در مدارس ، تبلیغ بر ضد مذهب و نام بردن از رهبران کرد در سر کلاس درس ، از آموزش و پرورش اخراج گردید. ( سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 5/4/85 )

10 ـ سمند علی محمدی ، بخشعلی محمدی یونس آقایان ، عبدالله قاسم زاده و مهدی قاسم زاده اهل حق به اتهام درگیری با نیروی انتظامی در سال 83 به اعدام محکوم شده اند . این افراد قبلا به 5 سال زندان محکوم شده بودند . ( ادوار نیوز 21/4/85 )

11 ـ ملک قربانی به اتهام زنای محصنه در دادگاه اورمیه محکوم به سنگسار شد. ( سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 5/4/85 )

12 ـ به گفته محمد ابراهیم نکو نام رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان ، به منظور ایجاد امنیت برای مردم و تامین آسایش آنها در چند روز اخیر 6 مورد احکام محارب و مفسد و قصاص اجرا شده است . (ادوار نیوز 31/3/85 )

گزارش ماهانه ( مرداد 1385 )

13 ـ محمدرضا رحیمی راد عضو انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد به اتهام توهین  به سید علی خامنه ای در شعبه اول دادگاه انقلاب یزد محاکمه شد. ( ایسنا 4/5/85 )

14 ـ امیر اسحاقی عضو انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه هفتم  دادگاه تجدید نظر استان یزد محاکمه شد. وی در دادگاه بدوی به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. ( ایسنا 4/5/85 )

15 ـ روزنامه اینترنتی ایران ما به سردبیری بیژن صف سری ، به اتهام معاندت با نظام جمهوری اسلامی بدستور وزارت اطلاعات توسط کمیته فیلترینگ فیلتر شد.(ایران ما 15/5/85)

16 ـ مرتضی فلاح میبدی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اقبال به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع ، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، تبلیغ علیه نظام و انتشار مواضع مصطفی معین، محمدرضا خاتمی ، محسن آرمین و خبر اعتصاب غذای اکبر گنجی در زندان در شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. ( ایلنا 10/5/85 )

17 ـ فاطمه کمالی احمد سرایی مدیر مسئول ماهنامه لغو امتیاز شدهجامعه نو به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و باورهای دینی مردم، طرح مطالب خلاف واقع، اشاعه فحشاء و منکرات و طرح مطالب خلاف عفت عمومی، عدم انتشار منظم نشریه و تقلید نام یا علامت نشریه ای دیگر با شکایت مدعی العموم در شعبه 1083 دادگاه کیفری استان تهران بریاست قاضی حسین حسینیان محاکمه شد.( ایلنا 1/5/85 )

18 ـ اجلال قوامی و سعید ساعدی روزنامه نگاران سنندجی ، به علت شرکت در تحصن مقابل استانداری کردستان ، به اتهام توهین به مقامات در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شدند. (ایسنا 2/5/85)

19 ـ لطف الله میثمی مدیر مسئول دو ماهنامه چشم انداز ایران باتهام تبلیغ علیه نظام، انتشار مطالب خلاف واقع، افتراء نسبت به نیروی انتظامی، انتشار مطالبی علیه اصول قانون اساسی، ترویج مطالبی که باساس نظام لطمه وارد میکند، انتشار مطالب الحادی و بر  خلاف نظام با شکایت مدعی العموم درشعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بریاست قاضی رضا صارمی محاکمه شد.( ایسنا 22/5/85 ) 

20 ـ کاریکاتوریست و قائم مقام مدیر مسئول هفته نامه نسیم چاپ بجنورد ، به اتهام توهین به مقدسات و تشویش اذهان عمومی با شکایت بسیج استان خراسان شمالی و معاونت فرماندهی اطلاعات در دادگاه مطبوعات استان محاکمه شدند.(ایسنا 27/5/85 ) 

21 ـ مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق به اتهام انتشار مطالب الحادی ، انتشار مطالب مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی ، انتشار مطالب تفرقه آمیز مشتمل بر توهین به شخصیتهای دینی ، سیاسی ، ملی و دریافت بیش از 70 تذکر و اخطار بدستور هیئت نظارت بر مطبوعات در مدت یکماه باید عوض شود. ( ایسنا 21/5/85 ) 

22 ـ علیرضا خوش اندام مدیر مسئول نشریه روانشناسی جامعه به اتهام اشاعه منکرات و مطالب خلاف عفت عمومی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی به یکسال حبس تعلیقی محکوم شد. ( ایلنا 23/5/85 )

23 ـ امتیاز ماهنامه توقیف شده  کارنامه به مدیر مسئولی نگار اسکندرفر ، به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به حکم قاضی محمدرضا صارمی لغو گردید. نگار اسکندرفر مدیر مسئول این نشریه به یکسال حبس تعلیقی محکوم شد. ( ایلنا 23/5/85 )

24 ـ شکوه جیرودی مدیر مسئول نشریه نقش آفرینان به اتهام استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و اشاعه فحشاء و منکرات با شکایت مدعی العموم  در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی به پرداخت  500000 تومان جزای نقدی محکوم گردید. ( ایلنا 24/5/85 )

25 ـ دکتر غلامعباس توسلی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشراکاذیب با شکایت شورای نگهبان در شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت . ( ایلنا 17/5/85 )

26 ـ محسن آرمین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و نماینده تهران در دوره ششم مجلس شورای اسلامی باتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولان و نشراکاذیب بقصد تشویش اذهان عمومی با شکایت مدعی العموم درشعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان مورد بازجویی قرار گرفت. این اتهامات براساس اظهار نظرها و یا مصاحبه های وی در سالهای 78 تا 81  با نشریات توقیف شده توانا ، جامعه مدنی، نوروز، عصرما، حیات نو ،دوران امروز، اخبار اقتصاد ، خرداد و نشریات توقیف نشده صدا ، همستگی و آفتاب یزد تنظیم شده است. (ایسنا 25/5/85 )

27 ـ داود عظیم زاده ، مجید پژوه فام ، یاشار حکاک پور ، حامد یگانه و علیرضا حقی از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی خردادماه شهرستان مراغه ، به اتهام تبلیغ علیه نظام ، مشارکت در تشکیل دسته یا جمعیت غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور با شکایت مدعی العموم در شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه محاکمه شدند. این متهمین پس از مدتی بازداشت هرکدام با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. ( ایسنا 15/5/85 )

28 ـ به گفته جواد طریری وکیل مدافع پرونده تعدادی از متهمان بمب گذاری در استان خوزستان ، 19 نفر در شعبه 3  دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه شدند. احکام صادره به این شرح است : 10 نفر از این متهمین به اتهام محاربه واقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کتیبه محی الدین آل ناصر به اعدام در ملاء عام محکوم شدند. سه نفر به تحمل 10 ، 15 و 20 سال حبس تعزیری در تبعید محکوم شدند. 3 نفر دیگر به اتهام عضویت در جمعیت غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. یک متهم به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم گردید. ( ایلنا 3/5/85 ) 

29 ـ چهار نفر از دراویش گنابادی به اتهام اخلال در نظم  در دادگاه جزایی قم به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.(ایلنا 7/5/85) 

30 ـ سید مهدی سیدزاده عضو کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب ، که به اتهام تبلیغ علیه نظام 27 روز پیش بازداشت شده بود با قرا وثیقه 20 میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شد.(ایلنا 2/5/85)

- 31روز 24 ژوئن 2006  يک  مسيحی ايرانی به نام عيسی معتمدی به اتهام تغيير مذهب دستگير و زندانی شد. گزارشات حاکی از آن است که عيسی معتمدی ، ساکن رشت در دادگاه انقلاب محاکمه خواهدشد. (سايت خبری VoxDei فرانسه 2006-08-09)

32 ـ حمزه سواری یکی از متهمین پرونده انفجارهای اهواز ، به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت داخلی کشور به حکم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز و تائید دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. ( ایلنا 9/5/85 ) 

33 ـ اشرف کلهری به اتهام مشارکت در قتل همسرش و رابطه نامشروع مدت 5 سال است که در زندان اوین بسر می برد. وی به حکم قوه قضائیه محکوم به سنگسار شده است. بگفته خانم شادی صدر وکیل مدافع اشرف کلهری، حکم موکل وی قرار است  تا دو هفته دیگر اجرا شود. همچنین خانم شادی گفت: مدتی قبل حکم سنگسار دو نفر در مشهد اجرا شده است. (اعتماد و رادیو دویچه وله 1/5/85 )

34 ـ رحمت ا 37 ساله فرزند علی اصغر به علت تهیه و توزیع مشروبات الکلی در شعبه 101 دادگاه جزایی گرگان و با تائید شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان به یکسال حبس ، 74 ضربه شلاق تعزیری و 4 سال تبعید به شهرستان نی ریز در استان یزد محکوم شد. حکم شلاق وی با حضور نمایندگان دادگستری ، دادستان ، قاضی  و تعدادی از مسئولان استانی و شهرستانی در میدان وحدت گرگان در ملاء عام به مرحله اجرا در آمد.(ایرنا 4/5/85 )

35  ـ مامورین نیروی انتظامی تهران بدون اطلاع قبلی با حمله به مجتمع مسکونی بهجت آباد واقع در خیابان زرتشت شرقی ، به جمع آوری دیش های ماهواره ای از روی پشت بامها اقدام کردند. ( ایلنا 23/5/85 )

گزارش ماهانه ( شهریور 1385 )

36 ـ عمران پرنداخ و علیرضا مرادی اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به علت شرکت در اعتراضات دانشجویی خرداد 82 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین علیه مقامات به ترتیب به 6 ماه زندان و 300000 تومان جزای نقدی، 3 ماه زندان و 300000 تومان جزای نقدی محکوم شدند. حکم صادره به اجرا در آمد.(ایسنا 7/6/85 )

37 ـ منصور مظفری مدیر مسئول روزنامه " آفتاب یزد " به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین و افتراء با شکایت مدعی العموم جهت محاکمه به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران احضار شد.(ایلنا 19/6/85)

38 ـ امیر سعید نقی زاده مدیر مسئول نشریه "فیلم و سینما" به اتهام استفاده  ابزاری از تصاویر مردان و زنان و اشاعه منکرات به علت چاپ عکس نیکی کریمی، بهرام رادن، امیر گودرزی، حدیث فولادوند و مهران مدیری با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد.(ایسنا 5/6/85)

39 ـ محمد حسن ملک مدنی مدیر مسئول اسبق روزنامه " همشهری " به اتهام چاپ مطالب خلاف واقع، چاپ تصاویر خلاف عفت عمومی، استفاده ابزاری از تصاویر زنان، تحریص و تشویق افراد به ارتکاب اعمال علیه امنیت و حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران نشر اکاذیب و ایجاد جو بدبینی در اذهان عمومی و نشر اکاذیب و افتراء به مقامات، نهادها و ارگانهای دولتی با شکایت مدعی العموم، نماینده حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح، نماینده حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، رئیس دادگستری تهران ، سازمان صدا و سیما و مدیریت حقوقی شرکت هواپیمایی ساها در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان محاکمه شد.(ایسنا 13/6/85 )            

40 ـ عیسی سحر خیز مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اخبار اقتصاد و  ماهنامه آفتاب به اتهام انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی، تبلیغ علیه نظام، افترا ء و نشر اکاذیب علیه صدا و سیما در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به 4 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی محکوم شد. همچنین امتیاز نشریات ذکر شده لغو گردید. لازم به یادآوری است حزب سوسیالیست فرانسه با صدور بیانیه ای حکم صادره علیه نامبرده را بعنوان نقض حقوق بشر قویا تقبیح کرد.  (ایلنا 6/6/85 )

41 ـ سید عباس نبوی مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده " ندای اصلاحات " به اتهام چاپ مطالب خلاف واقع و توهین به افرادی که حرمت شرعی دارند در دادگاه تجدید نظر استان تهران به پرداخت 400000تومان جزای نقدی محکوم شد.(ایلنا 8/6/85)

42 ـ منزل آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی از یک ماه پیش در محاصره نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد. خواهر وتنی چند از اعضای دفتر و بیت ایشان در بازداشت بسر می برند. آقای بروجردی می گوید: طرفداران او را به بند 209 زندان اوین می برند. وی افزود: قبر پدر من را در تهران خراب کردند و امروز هم یک نماینده از مقامات عالیرتبه آمد اینجا و من را تهدید کرد اگر تسلیم نشوی حکم تیرباران همه آنهایی که با تو هستند را می گیریم، ما به شریعتمداری رحم نکردیم با ده میلیون مبلغ و به تو هم رحم نمی کنیم. لازم به یادآوری است که نامبرده طی نامه ای خطاب به خاویر سولانا اعلام کرد: در سال 74 در زندان توحید و در سال 79 در بند 209 زندان اوین بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته است.(رادیو فردا 16/6/85)

43 ـ یوسف عزیزی بنی طرف عضو کانون نویسندگان ایران، به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه 14 بازپرسی دادسرای انقلاب تهران مورد بازجویی قرار گرفت. وی با قرار وثیقه 100میلیون تومانی آزاد شد.نامبرده گفت: دخترم در رشته کارشناسی ارشد شرکت کرده و از لحاظ علمی قبول شده است اما گزینش دانشگاه وی را رد کرده است.( ایلنا 31/6/85)

44 ـ رضا عباسی عضو سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی  وعضو کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان باتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان بصورت غیر علنی محاکمه شد. وی 87 روز پیش بازداشت شد.(ایلنا 21/6/85)

45 ـ صالح کامرانی وکیل دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.(ایسنا 25/6/85)

46 ـ سید احمد شریعت شیخ سلسله نعمت اللهی گنابادی قم، غلامرضا هرسینی وکیل مدافع وی و بهرامی از دیگر دراویش گنابادی به اتهام مباشرت در اخلال نظم و معاونت در اخلال نظم با شکایت مدعی العموم در شعبه 101 دادگاه جزایی قم به ریاست قاضی پور موسوی محاکمه شدند.(ایلنا 27/6/85)

47 ـ پرونده وکالت امید بهروزی و مصطفی دانشجو به جرم دفاع از دراویش گنابادی که در حسینه شریعت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، در شعبه 112 دادگاه جزائی قم، از سوی مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه بصورت موقت لغو شد.(ایلنا 11/6/85)   

 48 ـ حمید رضا محمدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران و با تائید شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی سید محمد زرگر به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در خرداد 84 توسط مامورین اطلاعات بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل گردید.(کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر 11/6/85)

49 ـ محسن سازگارا باتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت کشورتهیه وانتشار دستورالعمل نافرمانی مدنی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران وبا تائید شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به5 سال حبس تعزیری و5 سال محرومیت ازحقوق اجتماعی محکوم شد.(ایسنا 13/6/85 )

50 ـ آسیه امینی روزنامه نگار و فعال جنبش زنان طی مصاحبه ای اعلام کرد: "محبوبه م" و "عباس ح" به جرم زنای محصنه در تاریخ 17/2/85 بدستور قوه قضائیه در گورستان بهشت رضا مشهد سنگسار شده اند.لازم به یادآوری است که شادی صدر وکیل دادگستری در مرداد ماه طی مصاحبه ای گفته بود 2 نفر در مشهد سنگسار شدها ند.(ایران امروز 14/6/85)

51 ـ امید "ح" به جرم سرقت مسلحانه و ایجاد نا امنی به عنوان محارب بدستور قوه قضائیه در شهرستان خاش در ملاء عام بدار آویخته شد.(اعتماد 4/6/85)

52 ـ محمد رضا علیپور رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ گفت: در طول یک ماه اخیر به 63963 نفر از زنان تهرانی به اتهام بد حجابی توسط نیروی انتظامی تذکر ارشادی داده شده است. وی افزود: 86 نفر تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر شده اند. وی افزود: 48806 فقره انواع تجهیزات ماهواره ای ضبط شده و 36 نفر دستگیر و به محاکم قضایی تحویل شده اند. نامبرده ادامه داد: در ماه گذشته بالغ بر 95000 فقره انواعCD از سطح شهر جمع آوری شده و در این رابطه با 65 نفر برخورد شده است.(اعتماد ملی 6/6/85)

برگشت