کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

 

http://www.radiofarda.com/iran/archive/2004/03/25032004.asp#95790

تجمع اعتراضي نمايندگان تشكل هاي ايراني در برابر ساختمان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

جمشيد چالنگي (راديو فردا): امروز گروهي از ايرانيان در ژنو در ارتباط با نقض حقوق بشر در ايران دست به تظاهراتي اعتراض آميز در برابر مقر كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو زدند. چندي پيش آمبئي ليگابو، پس از سفر به ايران و ديدار با چند تن از زندانيان و همچنين مقامات قوه قضائيه و مجريه جمهوري اسلامي، گزارش خود را به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد داد. در اين گزارش به محدوديتهايي در قانون مطبوعات و قوانين كيفري كشور و موارد نقض آزادي بيان اشاره شده است.

شهرام ميريان (راديو فردا): بيش از ده گروه و انجمن و تشكل سياسي و مدافع حقوق بشر در برابر ساختمان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو دست به يك تجمع اعتراضي زدند. در اعلاميه هاي گوناگوني كه در اين تظاهرات دست به دست مي گردد، آمده است كه شركت كنندگان در اين تجمع قصد دارند صداي اعتراض خودشان را در پيوند با نقض مكرر و مستمر و به قول آنها برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران به گوش همه جهانيان برسانند. علاوه بر اروپا، از كانادا و آمريكا هم گروههايي براي شركت در اين تظاهرات آمده اند كه من از آقاي ماهوتيها، هماهنگ كننده اصلي اين برنامه خواهش مي كنم كه توضيحات بيشتري درباره اين حركت اعتراضي و خواسته هاي گروهها به راديو فردا بدهند.

ماهوتيها (يك هماهنگ كننده تجمع اعتراضي ايرانيان در برابر مقر كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو): ما در پيروي برنامه اي كه داشتيم از ژانويه به بعد، با توجه به اين كه مي دانستيم در ماه مارچ كميسيون حقوق بشر كارش را شروع مي كند، برنامه هاي مختلفي ترتيب داده بوديم، از آن جمله تماس با نهادهاي مدافع حقوق بشر بين المللي كه حداقل در اين كشورها، انجمنهاي مختلف با نهادهاي خودشان تماس گرفته بودند و از اين طريق خواسته بوديم كه دو تا خواسته عمده ما يعني محكوميت نقض مكرر حقوق بشر در ايران و ايجاد يك نهاد دائمي توسط گزارشگر ويژه و از جمله همين اعتراض امروز و امروز بيش از پانزده انجمن و گروه از اروپا و آمريكاي شمالي حضور دارند. باز هم امروز اين گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ايران را به سازمان ملل تقديم مي كنيم. در گزارشي كه در آن مشخصا مي بينيم كه دست كم به طور متوسط هر هشت ساعت يك بار يك نقض حقوق بشر در ايران اتفاق افتاده يعني گزارش شده كه ما اين گزارشها را از مطبوعات داخلي ايران گرفتيم.

ش . م : آقاي ماهوتيها الان نيم ساعت است كه حركت اعتراضي شما شروع شده، ولي سر و صدايي من نمي شنوم. علت چيست؟

ماهوتيها: تجمع اعتراضي است، الزاما تظاهرات نيست.

ش . م : اين اعلاميه ها كه دست به دست مي گردد، به چه زبانهايي است؟

ماهوتيها: به زبانهاي فارسي، انگليسي، فرانسه، آلماني ... پخش مي شود.

ش . م : اين تظاهرات چهار ساعت ادامه خواهد داشت. شما در پايان اين تظاهرات آيا قطعنامه اي هم صادر خواهيد كرد؟

ماهوتيها: بله قطعنامه اي است كه به زبان فرانسه و انگليسي آماده شده و خطابش به كشورهاي عضو كميسيون حقوق بشر است كه خواستار محكوم كردن نقض حقوق بشر در ايران و ايجاد نظارت دائمي توسط گزارشگر ويژه شده.

ش . م : آيا شما اين قطعنامه را به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل كه الان اجلاسي دارد، تسليم خواهيد كرد؟

ماهوتيها: بله نيم ساعت ديگر قرار است مسئوليني از كميسيون حقوق بشر بيايند به استقبال ما، مي توانيم با آنها صحبت كنيم و اين گزارشاتي كه به انگليسي و فرانسه و به زبانهاي ديگر هست و اين قطعنامه را به آنها بدهيم.

شهرام ميريان (كلن)، مصاحبه با ماهوتيها (ژنو)

 

 

برگشت