کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

ترجمه اطلا عیه "فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای  شمالی"

بمناسبت روز جهانی حقوق بشر (10 دسامبر   19 آذر )

 

 نهادها و مدافعین حقوق بشر

بمناسبت روز جهانی حقوق بشر تلا ش میکنیم تصویری از وضیعت نقض حقوق بشر در ایران را جهت اطلاع ارائه دهیم. گزارش زیر در فاصله زمانی 7 ماه گذشته تهیه شده است یعنی پس از اینکه در ماه مارس2005  محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در دستور کارکمیسیون حقوق بشر قرار نگرفت.

آمار زیر اخباری است که از مطبوعات و خبرگزاریهای داخل ایران تهیه شده است.بايد اذعان داشت با توجه به سانسور مطبوعات ، آزاد نبودن خبرگزاریهای غیر حکومتی و محدود بودن فعالیت نهادهای حقوق بشری ، اخبار واقعی نقض حقوق بشر بسیار بیشتر از موارد مذکور میباشد .

 

خلاصه گزارش از آپریل 2005 تا اکتبر 2005

1 ـ احضار و بازجویی فعالین جنبش دانشجویی                                                                        254        نفر

2 ـ محاکمه و احکام صادره از سوی کمیته های انضباطی و دادگاهها در مورد دانشجویان                  66          نفر

3 ـ بازداشت دانشجویان                                                                                                    8            نفر

4 ـ نشریات دانشجویی توقیف شده                                                                                       6         مورد

5 ـ بازجویی روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان                                                                       46          نفر

6 ـ بازداشت روزنامه نگاران                                                                                             10          نفر

7 ـ محاکمه و احکام صادره در رابطه با روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان                                    21          نفر

8 ـ مطبوعات و سایتهای خبری توقیف شده داخل کشور                                                          12        مورد

9 ـ اخراج روزنامهنگاران                                                                                                 54          نفر

10 ـ توقیف کتاب بصورت رسمی و علنی                                                                             20       مورد

11 ـ احضار ، بازجویی و تفهیم اتهام فعالین سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی                                      72          نفر

12 ـ محاکمه و احکام صادره در رابطه با فعالین سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی                                157        نفر

13 ـ بازداشت فعالین سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی                                                                   141        نفر

14 ـ صدور قرار وثیقه برای زندانیان سیاسی                                                                         31       مورد

 

15 ـ اعتصاب غذای زندانیان سیاسی                                                                                    40        مورد

16 ـ زندانیان سیاسی که در خطر اعدام قرار دارند                                                                   9            نفر

17 ـ زندانیان سیاسی اعدام شده                                                                                           2            نفر

18 ـ قتل مردم براثر تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی                                                         14          نفر

19 ـ افراد محکوم به اعدام                                                                                                  101        نفر

20 ـ افرادی که به دار آویخته شدند                                                                                       43          نفر

21 ـ صدور حکم سنگسار برای زنان                                                                                   2            نفر

22 ـ صدور حکم قصاص(از حدقه در آوردن چشم)                                                                  2            نفر

23 ـ صدور حکم قصاص(قطع کردن دست راست و پای چپ)                                                    2            نفر

24 ـ جلوگیری از فعالیت تشکلهای مدنی                                                                                21         مورد

25 ـ بازداشت دستجمعی مردم به دلائل سیاسی                                                                        1609      نفر

26 ـ بازداشت دستجمعی مردم به دلائل اجتماعی                                                                      18915    نفر

27 ـ رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی                            1158      نفر

نهادها و مدافعین حقوق بشر

همچنانکه مشاهده میشود نقض گسترده و مستمر حقوق بشردر ایران امری خودسرانه و کار چند نفر قانون گریز نبوده بلکه جمهوری اسلامی ایران بطور برنامه ریزی شده از کلیه امکانات  جهت نقض حقوق بشردر ایران استفاده  میکند. با توجه به این امر و عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به قول و قرارهايی که با  نهادهای بین المللی جهت رعایت حقوق بشردر ایران داد ه است ، ما فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر دراروپا و امریکای شمالی   از شما مبخواهیم جهت محکومیت نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بکوشید.

"فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای  شمالی"    10 دسامبر   19 آذر

ihrnena@gmail.com

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca

  hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران    فرانسه

اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا : adhri1@yahoo.com

انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک kanon253@hotmail.com

  info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان

shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :

kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران هلند

info@komitedefa.org  : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد 

defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا

noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ) :  

yebarak@yahoo.ca  :  سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکور کانادا

demokrasi9@yahoo.comکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران اطریش :

mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:

کميته اتحاد برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it

kupg_iran@yahoo.de کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین:

فعالان دفاع از حقوق بشر :  Irantestimonyinfo@irantestimony.com

اطلاعیه : 69

 

برگشت