کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

نقض حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ايران

 

 گزارش سه ماهه اول سال 1385

21 März 2006 – 21 Juni 2006

کمیته ادیان کانون دفاع از حقوق بشـر در ایران

Juli 2006

http://komiteh-adyan.blogfa.com

vvmir_reli_kom@yahoo.de

 مقدمـه :

 آنچه که پیش رو دارید گزینشی است ازمیان گزارشات نقض حقوق بشر که ماهیانه از سوی فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شـمالی منتشـر می گردد.این گزینش در محدوده ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و موارد نقض آزادی عقیده پیروان ادیان ، مذاهب و گروه های اعتقادی مختلف در ایران می باشد.

 از آن جائیکه انتخاب موارد نقض حقوق بشـر از میان رسانه های رسـمی و مورد تائید جمهوری اسلامی صورت گرفته ، این مجموعه تنها بازگوی بخش ناچیزی از رویدادهایی است که حقوق انسانی در خصوص عقیده و باورهای دینی مردم در آن توسـط حکومت نادیده انگاشـته شـده اسـت. 

برای اینکه ارتباط موضوعی برخی از موارد مندرج دراین گزارش با نقض حقوق پیروان ادیان، مذاهب و اعتقادات گوناگون هر چـه بیشـتر روشـن گردد توضیحات زیر باسـتحضـار میرسـد :

1 – اعطای تقـدس به یک نظام حکومتی و مسـئولین گرداننده آن ، خود بعنوان اصـلی ترین عامل نقض حقوق انسـانها است. چرا که این تقـدس بطور بدیهی تنها در قالب یک ایدئولوژی خاص تعریف شـده ، در نتیجـه نمیتواند مورد باور و تاییـد پیروان سـایر ادیان ، مذاهب و اعتقادات قرار گیرد. بدین ترتیـب هر گونه نقـد عملکرد نظام یا درخواسـت اعمال هر اصـلاحاتی در روشـهای حکومتی به مثابه مخالفت با یک پدیده قـدسـی و الهی تلقی شـده  و جرم محسـوب میشـود.

با مقدس شمردن نظام امکانات فوق ( یعنی هرگونه نقد و اصلاحات ) که ازابتدایی ترین ابزارهای در دست یک جامعه برای پیشـبرد و تعالی امور دنیایی آن است، از ایشـان سلب میگردد. انواع برخوردهای قضـایی با دگر اندیشان به بهانه ارتکاب جرمهایی نظیرتوهین به نظام مقدس ، تبلیغ علیه نظام، توهین به خمینی وخامنه ای ورفسنجانی و مصـباح یزدی  و .... از لحاظ تعدد وقوع دراین گزارش دارای رتبه اول میباشد.

2 – ایجاد حرمـت و برتـری  قانونی برای طـبقـه ای از انسـانهای متعـلق به یک ایدئولوژی خـاص ( بطور ویژه در ایران به روحانیون مسـلمان شـیعه 12 امامی اصولی ) آشکارا اعمال یک تبعیض نسـبت به تمامی کسـانی اسـت که بهر دلیلی اعتقادی به باورهای فوق ندارند.

 نمونه جرائمی مانند خدشه دار نمودن شان طلاب ، توهین به افرادی که حرمت شرعی دارند از این دسـت میباشـند. ضـمن اینکه برای مجریان قانون در برخوردها چنین حرمتـی بهیچ وجه برای افراد همتراز در سـایر ادیان و مذاهب و اعتقادات وجود ندارد. ( البته این را صرفا" از باب آشکار کردن اهداف نادرست قانون گذار بیان میکنیم و گرنه چنین اعتقادی وجود ندارد که اگر چنین امتیازی برای سایر ادیان قائل میشدند مشکل بر طرف میشد )

3 – در نظر گرفتن مجازاتهای قانونی سنگین و غیر متناسب به جرم ارتداد و ... برای افرادی که ضمن برخورداری ازبلوغ فکری تمایل به گزینش و اختیار کردن دین ، مذهب و ایدئولوژی خاص مغایر با دین رسـمی کشـور را داشـته و یا قصـد تبلیغ  آن اندیشـه خاص را دارند،  نقض صـریح ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشـر میباشـد.

4 – تعریف نوع ویژه ای ازمجازاتهای غیر انسـانی در برابر ارتکاب اعمالی خاص که صـرفا" اقتباسـی از متون یک ایدئولوژی میباشـد و درج آنها در مفاد قوانین اسـاسی یا جزائی و مدنی و ... عملا" موجب اعمال محدودیتهای اجتماعی و فردی برای پیروان سـایر ادیان ، مذاهب و مکاتب فکری بوده و در نتیجه نقض مواد بسـیاری از اعلامیه جهانی حقوق بشـر به حسـاب میآید. شـلاق و تازیانه ، سـنگسـار ، قطع اعضای بدن ، انواع قصـاص و اعـدام در برابر ارتکاب جرائمی مانند سرقت ، مشـروب خواری ، رقص یا روابط جنسـی و ...  نمونه ای از این موارد بشـمار میروند.

5 – در بسـیاری از موارد انسـانها در جامعه ایران در برابر ارتکاب اعمالی مورد مجازات قرار گرفته اند که در اصـالت مبنای آن تردیدهای اسـاسی وجود داشـته و صـرفا" تلقی انحصـاری قانونگزار از برخی باورهای سـنتی و ایدئولوژیک جامعه موجب تعریف آن بعنوان یک جرم بوده اسـت.

 پدیده حجاب ، روابط بین زن و مرد و نیز سوءاستفاده از اصطلاحات مبهمی چون خدشه دار نمودن عفت عمومی شـاید از بهترین نمونه هایی باشنـد که در این رابطه میتوان به آن اشـاره نمود. از دو منظر این نمونه ها شـکل بارزی از نقض حقوق بشـر میباشـد :

اول آن که قالب تعریف این جرم بهیچ وجه دارای مرز مشـخصی نیسـت لذا در بسـیاری موارد کسانی هم که همسـو با باورهای دینی طبقه قانونگزار میباشـند از گزند مجازات در امان نیسـتند.

دوم آن که با اعمال سلیقه ای مجازات برای چنین جرائمی طیف وسـیعی از انسـانهایی که در چهارچوب اعتقادی شان این موارد از مظاهر جرم بشمارنمیرود را یا از دایره فعالیتهای اجتماعی خارج میکند یا آنها را کاملا" محدود میسـازد و در نهایت جامعه و فرد را از برقراری یک رابطه مولد و سازنده متقابل محروم میکند.

آنچه که به اختصـارطی موارد فوق بیان شـد صـرفا" اشاره ای کوتاه  بوده تا ذهن مخاطب محترم را در مواجهه با آمار این گزارش بطور حدودی آماده سـازد و اعتقاد راسـخ وجود دارد که بررسـی کارشـناسی وسـیع و همه جانبه لازم اسـت تا بتوان به شـناخت کاملی از عوامل قانونی و یا عرفی رایج در جامعه ایران که موجبات خدشـه دار نمودن شـان انسـانی آحاد مردم را پدید آورده اند ، دسـت یافت .

 اما آنچه که به یقین از نظرتمامی کسـانی که با آگاهی روند حرکتهای اجتماعی جامعه ایران را دنبال میکنند دور نیسـت، عدم کارآیی و به تعبیر بهتر شکسـت کامل روش برخوردی ایدئولوژیک جمهوری اسـلامی در ایجاد تحولی مثبت و متعالی در جامعه ایران حتی در زمینه برقراری اخلاقیات مد نظر ایدئولوژی فوق اسـت ( اگرچه بر قصـد و نیت غایی آن نیز تردیدهای اساسی وجود دارد).

در پایان آرزومندی اعضای این کمیته را برای دستیابی به جامعه و حکومتی در ایران بیان میداریم که سـرنوشـت این دنیای انسـانها در آن به دسـتان شـایستگان سـپرده شـود و رسـتگاری اخروی تمامی انسـانها نیز به اختیار خود و خداوند باشـد و بس.

 

کمیته ادیان کانون دفاع از حقوق بشـر در ایران  یولی 2006 – آلمان

 

خلاصـه آماری گزارش سالیانه نقض حقوق پیروان ادیان

 

سه ماهه اول سال 1385

 بخش اول :  آمار به تفکیک جرائم انتسـابی

 

الف ) انتشـار مطالب یا تصـاویر خلاف عفت عمومی           ........................        5 مورد

ب )  تبلیـغ علیه نظـام مقـدس و توهین به مسـئولان نظـام       ........................       32 مورد

پ )  هتک حرمت روحانیت و شـأن طلاب                       ........................        1 مورد

ت )  توهین به مقـدسـات                                               ........................        4 مورد

ث )  زنـا ، سـرقت ، شـرب خمـر ، رقص                         ........................        5 مورد

ج )  پوشـش نامناسـب و بدحجـابی                                   .......................         2 مورد

چ )  تبلیغات دینی و عقیدتی                                           .......................         16 مورد

 

بخش دوم : آمار به تفکیک احکام صـادره

 

الف ) اعـدام                                                               ........................        3 مورد

ب )  محکـوم به اعـدام                                                  ........................        1 مورد

پ )  قتـل مشـکوک / ترور                                            ........................        5 مورد

ت )  حبـس ( زنـدان )                                                    .......................        12 مورد

ث )  بازداشـت ( دسـتگیری )                                           .......................        130 نفر

ج ) توقیف اموال / جریمه نقـدی                                        .......................        5 مورد

چ )  توقیف نشـریه و کتاب                                             ........................        1 مورد

ح )  محاکمـه                                                              ........................        20 مورد

خ )  احضـار به دادگاه / بازجویی                                    ........................        10 مورد

د )  تعلیق فعالیت / محرومیت از مشاغـل                          ........................        3 مورد

ذ )  لغـو مراسـم / برهم زدن تجمعات                                .......................        4 مورد

ر )  شـلاق                                                                 .......................        106 نفر

ز )  اخراج از دانشگاه                                                   .......................        1 مورد

 

گزارش ماهانه ( فروردین 1385 )

 

1 ـ مدیر مسئول نشریه دانشجویی  « وسمه » ارگان کانون ادبی دانشگاه یزد به علت چاپ اشعاری به اتهام عدم رعایت عفت عمومی دانشگاه جهت بازجویی به کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه یزد احضار شد ( شرق 23/1/85 )

2 ـ مدیر مسئول نشریه دانشجویی  « پیام جنبش » به اتهام درج مطالب خلاف واقع ذیل تفسیر آیه 213 سوره بقره در مطلبی تحت عنوان «اندر باب پلورالیسم دینی » جهت بازجویی به کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه یزد احضار شد. (شرق 23/1/85)

3 ـ مدیر مسئول نشریه دانشجویی « کتیبه » به دلیل چاپ بیانیه پنج تن از اعضای شورای انقلاب به اتهام عدم رعایت مصالح و منافع عمومی و توهین به خامنه ای جهت بازجویی به کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه یزد احضار شد. (شرق 23/1/85)

4 ـ مهاب محبوبی صاحب امتیاز نشریه دانشجویی « دو نقطه دی » به اتهام توهین به مقدسات و مسئولان در کمیته انضباطی دانشگاه علم و صنعت به توبیخ کتبی همراه با درج در پرونده محکوم گردید. ( ایسنا 25/1/85 )

5 ـ محسن درستکار عضو تحریریه هفته نامه توقیف شده « تمدن هرمزگان » و الهام افروتن مسئول صفحات بهداشت این نشریه  به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ، فعالیت تبلیغی علیه نظام ، توهین به خمینی ، خامنه ای  و مسئولان نظام پس از تحمل 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین جهت محاکمه به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. ( ایلنا 23/1/85 )

6 ـ اجلال قوامی عضو تحریریه هفته نامه توقیف شده «پیام مردم»به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ، توهین به خامنه ای و ارتباط با احزاب مخالف جمهوری اسلامی با شکایت مدعی العموم جهت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شد. وی در تابستان گذشته پس از 65 روز بازداشت با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد گردید. ( ایلنا 29/1/85 )

7 ـ امیر حسین موحدی روزنامه نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به ریاست قاضی فرج زاده محاکمه شد. ( تبریز نیوز 8/1/85 )

8 ـ مرتضی عطری مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده « جهان پزشکی » به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع ، انتشار عکس های خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب خلاف قانون مطبوعات با شکایت هیئت نظارت بر مطبوعات ، مدعی العموم و وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در شعبه 1083 دادگاه جزایی به ریاست قاضی حسینیان محاکمه شد. ( ایسنا 16/1/85 )

9 ـ مصطفی کزازی مدیر مسئول روزنامه « صدای عدالت » به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع ، تبلیغ علیه نظام ، تحریک و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی با شکایت مدعی العموم  در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد. ( ایلنا 20/1/85 )

10 ـ علی دیرباز مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده  « تمدن هرمزگان » به اتهام اهانت به خمینی با شکایت مدعی العموم  در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی به 20 ماه حبس تعزیری و محرومیت از فعالیتهای مطبوعاتی محکوم شد. طبق حکم صادره امتیازنشریه تمدن هرمزگان نیز لغو گردید.(ایلنا 20/1/85)

11 ـ نیک آنگ کوثر کاریکاتوریست روزنامه توقیف شده « صبح امروز » به اتهام افتراء و توهین به محمدتقی مصباح یزدی رئیس موسسه آموزشی خمینی ، توهین به علی لاریجانی رئیس اسبق سازمان صدا و سیما و تشبیه وی به سعید امامی ، توهین به دادگاه ویژه روحانیت ، اهانت و افتراء به برخی مسئولان نظام به 4 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. (ایلنا 20/1/85 )

12 ـ به گفته اسماء جهانگیر گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ادیان ، بدستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ، ستاد کل نیروهای مسلح ایران ، طی بخشنامه ای خطاب به وزارت اطلاعات ، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از آنها درخواست کرده تا بصورت بسیار محرمانه بهائیان را شناسایی و تمام اطلاعات موجود در باره آنها را جمع آوری کنند.( بی بی سی7/1/85 )

13 ـ فرشید یداللهی وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان فارس ، به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس در شعبه 112 دادگاه عمومی قم محاکمه شد. وی در جریان سرکوبی دراویش نعمت اللهی گنابادی در قم و تخریب حسینیه شریعت به مدت 10 روز در بازداشت بسربرد و سپس با قرار وثیقه 5 میلیون تومانی از زندان آزاد گردید. ( ایلنا 27/1/85 )

14 ـ سید احمد شریعتی « شریعت » 80 ساله رئیس سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی به اتهام تصرف عدوانی ( املاک شخصی خودش ) با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی بدستور بازپرس شعبه 3 دادسرای قم بازداشت گردید. بازپرس پرونده از پذیرش وکالت امید بهروزی و فرشید یداللهی وکلای آقای شریعت خودداری می کند. ( ایلنا 22/1/85 )

15 ـ از آغاز سال 2005 میلادی حداقل 66 بهایی در ایران دستگیر شده اند. تعدادی از آنها با قرار وثیقه آزاد شده اند ولی حداقل 9 نفر شان در زندان بسر می برند . مهران کوثری به 3 سال زندان و بهرام مشهدی به 1 سال زندان محکوم شده اند. جرم آنها نامه نوشتن به مقامات کشور می باشد . نامبردگان در نامه های خود خواستار پایان دادن به نقض حقوق بشر بهائیان شده بودند. افشین اکرم ، شهرام بلوری ، وحید زمانی ، مهربان فرمانبرداری ، سهراب حمید ، هوشنگ محمد آبادی ، و بهروز توکلی به جرم بهایی بودن در زندان بسر می برند و هنوز محاکمه نشده اند. ( روز 23/1/85 )

16 ـ اکبر محمودیان 53 ساله از دراویش نعمت اللهی گنابادی که در قم مورد ضرب و شتم قرار  گرفته بود به علت ناراحتی ریوی در گذشت. (صوفی نیوز 13/1/85 )

17 ـ ماموران پلیس فرودگاه مهرآباد با دختر 10 ساله ای که همراه خانواده اش به کرمان میرفت به اتهام کوتاه بودن مانتو برخورد کردند. پدر خانواده از فرط عصبانیت از رفتار ماموران دختر خویش را مورد ضرب و شتم قرار داد. ( انتخاب 8 /1 / 85 )

18 ـ در ارتباط با پوشش بانوان 9 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک­تذکر مکتوب به وزیر کشور خواستار برخورد قاطع نیروی انتظامی با پدیده بد حجابی شدند.(ادوارنیوز 23/1/85)

19 ـ به گفته جمال کریمی­راد سخنگوی قوه قضائیه بدحجابی یا بی حجابی در جامعه جرم مشهود است و در جرایم مشهود ضابط می تواند برخورد کند .به گفته وی برای برخورد با بد حجابی به حکم قضایی نیاز نیست . ( ایسنا 29/1/85 )

 

گزارش ماهانه ( اردیبهشت 1385 )

20 ـ محمد رضا رحیمی راد ، بهروز خالقی ، عماد بهاور ، علیرضا فرخ نیا و نوید غلامی دانشجویان دانشگاه یزد به اتهام توهین به علی خامنه ای و اخلال در نظم عمومی در شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان یزد محاکمه شدند. این دانشجویان به همین اتهام قبلا در دادگاه انقلاب یزد محاکمه و به حبس تعلیقی محکوم شده بودند. ( ایلنا 17/2/85 )

21 ـ محمدرضا رحیمی­ راد دانشجوی دانشگاه یزد باتهام توهین به مقامات و اخلال در نظم عمومی جهت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب یزد احضار شد. وی قبلا باتهام توهین به خامنه ای درشعبه 5 دادگاه تجدید نظر به 6 ماه حبس محکوم شده بود. (ایسنا 1/2/85)

22 ـ پیمان عارف دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران بدستور وزارت علوم به اتهام نداشتن صلاحیت عمومی و عقیدتی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد. نامبرده بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته بود.(ایلنا 12/2/85)

23 ـ نشریه دانشجویی « کتیبه » به مدیر مسئولی حسن خلیلی به علت چاپ بیانیه 5 تن از اعضای اصلی شورای انقلاب به اتهام عدم رعایت مصالح و منافع کشور و توهین به مقامات با شکایت مدعی العموم به حکم کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه یزد برای مدت سه ماه توقیف گردید. ( ایسنا 6/2/85 )

24 ـ نوید غلامی ، بهروز خالقی و مرتضی برش جان از اعضای انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در شعبه سوم دادگاه انقلاب یزد به ریاست قاضی دهقان محاکمه شدند.(انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد 1/2/85)

25 ـ محسن درستکار رئیس شورای سیاست گذاری هفته نامه توقیف شده « تمدن هرمزگان » و الهام افروتن مسئول صفحات بهداشت این نشریه به اتهام توهین به مقامات و مقدسات جهت محاکمه به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. این روزنامه نگاران از بهمن سال 84 در بازداشت بسر می برند. ( ایسنا 11/2/85 )

26 ـ احمد خانی مدیر مسئول ماهنامه « تجلی » به اتهام انتشار مطالب اهانت آمیز  با شکایت مدعی العموم و استادان و طلاب حوزه علمیه امام صادق درشعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد.( ایسنا 17/2/85 )

27 ـ جلیل مقدم مدیر مسئول روزنامه « اسرار » به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی با شکایت مدعی العموم و موسسه پژوهشی«علوی »در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد.( ایسنا 24/2/85 )

28 ـ ایرج رستگار مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده توانا بعلت چاپ کاریکاتور محمد خاتمی و علی لاریجانی به اتهام توهین به مسئولان نظام  وتبلیغ علیه نظام در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران بریاست قاضی حسین حسینیان محاکمه شد. (ایلنا 31/2/85 )

29 ـ  محمد حیدری مدیر مسئول هفته نامه پیام زمان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ،انتشار مطالب خلاف واقع و توهین به مسئولان نظام در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان محاکمه شد. ( ایسنا 31/2/85 )

30 ـ سید عباس مداح مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده  «تلاش » به اتهام چاپ مطالب غیر واقع و توهین به افرادی که حرمت شرعی دارند ، با شکایت مدعی العموم در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان به پرداخت 600000 تومان جزای نقدی محکوم شد. ( ایلنا 1/2/85 )

31 ـ حکم 3 سال حبس تعزیری آرش سیگارچی سردبیر سابق روزنامه « گیلان امروز » به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام ، توهین به خمینی و خامنه ای در شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی کشور مورد تائید قرار گرفت . ( ایلنا 8/2/85 )

32 ـ مجتبی اعتماد مقدم  مدیر مسئول نشریه « طپش » به اتهام انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی  به 18 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. ( ایسنا 12/2/85 )

33 ـ مرتضی عطری مدیر مسئول نشریه «جهان پزشکی » به اتهام انحراف از رسالت مطبوعاتی، چاپ مطالب خلاف واقع ، انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین­ حسینیان به پرداخت 500000 تومان جریمه نقدی محکوم گردید. ( ایلنا 18/2/85 )

34 ـ ماموران وزارت اطلاعات ، جلسات آموزشی « نهضت آزادی ایران » برای اعضا جدید را ممنوع اعلام کرد. وزارت اطلاعات با احضار و تهدید صاحبان خانه هایی که بنا بود این جلسات آموزشی در آنها برگزار شود از برگزاری آن جلوگیری کردند. ماموران امنیتی تهدید به بازداشت صاحبخانه و همه دعوت شدگان در صورت تشکیل جلسات کرده بودند. در ماههای اخیر موج جدیدی  از احضار و برخورد با اعضای جدید و جوان این تشکل صورت گرفته است. بویژه در شهرستانها نمایندگان  نهضت آزادی ایران از سوی اداره اطلاعان برای تعطیلی جلسات و مراسم سیاسی و دینی زیر فشار قرار داشته اند. ( میزان نیوز 1/2/85 

35 ـ مراسم سخنرانی سوسن شریعتی به مناسبت بزرگداشت روز معلم در دانشگاه الزهرا بدستور مقامات این دانشگاه لغو گردید. (ایلنا 12/2/85 )

36 ـ محمدرضا شیروند نویسنده به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به خامنه ای جهت محاکمه به دادگاه انقلاب ایلام احضار شد. نامبرده پرونده دیگری در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران دارد . وی در سال 80 مدتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. (ایلنا 20/2/85 )

37 ـ احمد قابل پژوهشگر و محقق دینی به علت انتشار دو نامه خطاب به علی خامنه ای و محمد خاتمی در شعبه چهار دادگاه ویژه روحانیت مشهد مورد بازجویی قرار گرفت . وی توسط دادگاه ویژه روحانیت در سال76 به مدت 40 روز و در سال80 به مدت125 روز در سلول انفرادی بسر برده است.(ایلنا11/2/85 )

38 ـ سید احمد شریعتی ( شریعت ) نماینده سلسله نعمت اللهی دراویش گنابادی به اتهام تصرف عدوانی حسینیه شریعت ، معاونت در اخلال نظم و تمرد از دستور ماموران در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب قم محاکمه شد. ( ایلنا 31/2/85 )

39 ـ دکتر رامین جهانبگلو سرپرست گروه اندیشه معاصر در دفتر پژوهش های فرهنگی و یکی از مدرسین انجمن حکمت و فلسفه توسط نیروهای امنیتی دستگیر گردید. گفتنی است که غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات ، محمود سالار کیا معاون دادستان تهران و معاون رئیس سازمان زندانها خبر بازداشت این استاد دانشگاه را تائید کرده اند.( اعتماد ملی11/2/85)

40 ـ حکم 6 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی علی افشاری عضو سابق شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت باتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم در شعبه36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردید.(ایلنا 9/2/85 )

41 ـ تعداد 52 نفر از دراویش گنابادی که در بهمن ماه سال گذشته مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس در شعبه 112 دادگاه جزایی قم هر کدام به یکسال حبس تعزیری 74 ضربه شلاق و پرداخت 500000 تومان جزای نقدی محکوم گردیدند.آقایان فرشید یداللهی و امید بهروزی وکلای این متهمین در شعبه ذکر شده هرکدام به یکسال حبس تعزیری ، 74 ضربه شلاق ، پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی و  پنج سال محرومیت از شغل وکالت محروم شدند.( ایلنا 13/2/85 ) 

42 ـ مصطفی دریانورد زندانی سیاسی 27 ساله  به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از شهریور 84 در بازداشتگاه امنیتی بند 209 زندان اوین تحت بازجویی قراردارد.( کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی 29/2/85 )

43 ـ فرزاد به جرم تجاوز به محبوبه 20 ساله در شعبه 1156 مجتمع قضایی بعثت به ریاست قاضی همتیار محکوم به اعدام شد. (اعتماد 6/2/85 )

44 ـ حکم شلاق 54 زن و مرد به علت شرکت کردن در جشن شبانه دردادگستری شهرستان بابل به اجرا درآمد.( ایران 5/2/85 )

 

گزارش ماهانه ( خرداد 1385 )

45 ـ داود حسن پور دانشجوی دانشگاه تهران ، به اتهام تبلیغ علیه نظام و برهم زدن نظم با شکایت مدعی العموم در شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. به گفته این دانشجو اقرار وی در زندان به دلیل تحت فشار قرار گرفتنش در زندان بوده است . (ایلنا 6/4/85 )

46 ـ محمد رضا رحیمی دانشجوی دانشگاه یزد ، به اتهام توهین به خامنه ای و اخلال در نظم با شکایت نیروی انتظامی و دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه  در شعبه اول دادگاه انقلاب یزد محاکمه شد. ( ایلنا 9/3/85 )

47 ـ محمدرضا رحیمی ، بهروز خالقی ، علیرضا فرخ نیا ، عماد بهاور ، نوید غلامی دانشجویان دانشگاه یزد به اتهام توهین به خامنه ای و اخلال در نظم عمومی با شکایت مدعی العموم در شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان یزد محاکمه شدند. این دانشجویان پیش از این در شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد به زندان محکوم شده بودند. ( ایلنا 10/3/85 )

48 ـ بدستور مسئولین دانشگاه تبریز ، سمینار دو روزه بررسی « آرا و اندیشه های خمینی در باب حکومت اسلامی » لغو گردید. این مراسم توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبریز سازماندهی شده و قرار بود 10 نفر از مسئولین سابق و فعلی حکومت سخنرانی کنند. همچنین مراسم  سخنرانی زهرا شجاعی ، فاطمه راکعی و شهربانو امانی در خصوص حجاب بدستور شورای فرهنگی این دانشگاه لغو گردید.( شرق 10/3/85 )

49 ـ  لطف الله میثمی مدیر مسئول دو ماهنامه « چشم انداز ایران » به اتهام تبلیغ علیه نظام ، انتشار مطالب خلاف واقع ، افتراء نسبت به نیروی انتظامی ، ترویج مطالبی که به اساس نظام لطمه وارد می کند، انتشار مطالبی علیه اصول قانون اساسی ، انتشار مطالب الحادی و بر خلاف نظام با شکایت مدعی العموم و نیروی انتظامی جهت محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار شد. ( ایلنا 28/3/85 )

50 ـ عادل مزاری مدیر مسئول هفته نامه « صبح زاهدان » به اتهام درج توهین آمیز کاریکاتور استاندار و تشویش اذهان عمومی با شکایت استانداری و شورای تامین استان سیستان و بلوچستان توسط معاون دادستان زاهدان مورد بازجویی قرار گرفت و پرونده جهت محاکمه به دادگاه ارسال گردید. (ایلنا 5/3/85 )

51 ـ الهام افروتن و محسن درستکار از اعضای هیئت تحریریه هفته نامه لغو امتیاز شده « تمدن هرمزگان » به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ، توهین به خمینی ، توهین به خامنه ای و مقامات نظام بصورت غیر علنی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. هرکدام با قرار وثیقه  30 میلیون تومانی از  زندان آزاد شدند. ( ایلنا 19/3/85 )

52 ـ عیسی سحرخیز مدیر مسول روزنامه توقیف شده « اخبار اقتصاد » و ماهنامه توقیف شده « آفتاب » به اتهام تبلیغ علیه نظام طرح مطالب خلاف واقع ، اهانت به احکام دین مبین اسلام ، افتراء ، نشر اکاذیب ، توهین و تعرض نسبت به ولایت فقیه با شکایت مدعی العموم ، سازمان صدا و سیما ، وزارت اطلاعات  و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان محاکمه شد. ( ایلنا 21/3/85 )

53 ـ سید علی موسوی مدیر مسئول نشریه توقیف شده « گلبانگ ایران » به اتهام اشاعه فحشاء و منکرات ، استفاده ابزاری از افراد در تصاویر، انتشار عکس تصاویرو مطالب خلاف عفت عمومی با شکایت مدعی العموم و هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران بریاست قاضی حسین حسینیان محاکمه شد. (ایلنا 21/3/85)

54 ـ حسین عبدالله پور وبلاگ نویس به اتهام توهین به خامنه ای در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر قم به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. ( ایلنا 5/3/85 )

55 ـ فرید مدرسی پور وبلاگ نویس به اتهام توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام  در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر قم به 6 ماه حبس تعلیقی و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد.(ایسنا5/3/85)