یی | ی | یی | ی | ی |

 

شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران 

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

 

 

  ی ϐی ی ی (ی ϐی ǘ юی)

ی ی  (ǘ   ی ی)

ѐ یی ی ی(ǘ юی)

شورای اتحاد ملی

ی ی 2  ǘ ی

زنان و زندا

آوای رهائی

ترکمن

بانگ

آزادگی

بشریت

ی ϐی

حرکت برای برابری

ϐ Ș ی ی 
ی ی / ی :  
shabake_hr@yahoo.de 

  

ی | Ґ

all rights reserved @ Bashariat