کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

Alle 5 Stunden passiert im Iran eine Menschenrechtsverletzung

 

فرم درخواست همکاری و عضویت در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

بدینوسیله اینجانب ( بفارسی)                                                                    ( لاتین )                                 

متولد سال، ماه، روز ( شمسی)                                                                ( میلادی)                     

درشهر                                                           کشور                                     

 آدرس قانونی

 

تلفن تماس (خانه و دستی)

پس از خواندن و آگاهی از 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر، اساسنامه و مفاد منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، آمادگی خود را جهت همکاری به منظور پیشبرد اهداف کانون دفاع از حقوق بشر در ایران اعلام نموده و متقاضی عضویت می باشم .

با احترام

 

تاریخ                                                   امضاء

 

اظهار نظر هیئت رئیسه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

 

 

تاریخ                                                       امضاء

 

اظهار نظر مجمع عمومی مورخ                          کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

 

 

 

تاریخ                                                       امضاء

 

برگشت