کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

 

 

اطلاعیه

 

مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران (درتبعید)

 

مجمع عمومی در مقابل وارد شدن اتهام به اعضای کانون نویسندگان ایران در تبعید و اعضا هیأت دبیران آن ، که ازجانب جریانهای سیاسی، رسانهها و برخی از افراد وارد شده است ، با دفاع از حیثیت مبارزاتی آنها واکنش نشان میدهد و اعضای کانون را مبرا از هرگونه اتهام غیراصولی و دژخویانه ای از این دست می شناسد و بر ارزشهای مبارزاتی آنان تأکید میکند.

هرگونه اتهامهای بی اساس ، اصولا ازجانب کانون نویسندگان ایران ( درتبعید) محکوم است ودراین مورد خاص نیز رای مجمع عمومی مبنی بر رد آشکار وقاطع، ومحکومیت آن است.

مجمع عمومی بررسی مدرک های ارائه شده دراین زمینه رابه ارگان هدایت کننده ی خود موکول می کند تا جزئیات نتایج آن رادرمجمع عمومی آینده کانون به آگاهی اعضا برساند.

درخاتمه، مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران( درتبعید)از یاری کانون فرهنگی ایرانیان گوتنبرگ- سوئد سپاسگزاری می کند.

مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران( درتبعید)

8ژانویه 2006

 

 

بیانیه پایانی

 

مجمع کانون نویسندگان ایران( درتبعید)

 

مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران (درتبعيد) قبل از هرچيز تشديد سرکوب آزادی های سياسی و افزايش فشار برنويسندگان و هنرمندان و فرهنگ سازان کشور را محکوم کرده و همه ی آزادی خواهان را به مقابله با اين وضعيت و دفاع قاطع از آزادی های سياسی و حقوق بشر درسطح ملی و بين المللی و خصوصا دفاع ازجامعه ی نويسندگان و هنرمندان ايران و کانون نويسندگان ايران درکشور فرا می خواند.

يک سال گذشته برای جامعه ی فرهنگ سازان ايران بسيار فاجعه باربوده است و جمهوری اسلامی با تداوم سرکوب و اعمال خشونت عليه اهل قلم و هنرباعث فاجعه های زيادی شده است که مرگ ده ها تن از اهل قلم درسقوط هواپيما يک نمونه از آن است.

همه ی اين حوادث ما را برمی انگيزد تا اهل قلم و هنردرصفی هرچه گسترده تر و با اتحاد وهمدلی سهم بيشتری دردفاع از آزادی های سياسی و حقوق اجتماعی مردم ايفا کند. کانون ومجمع مشورتی منتخب آن در جهت اين هدف ، با همه توان خواهد کوشيد.

کانون نويسندگان ايران( درتبعيد) طی روزهای 6 تا 8 ژانويه مجمع عمومی خود رابرای بررسی عملکرد سالانه خود دردفاع ازآزادی انديشه و قلم و بيان برگزارکرد.

دراين مجمع ، کارزار سال گذشته ی کانون درزمينه های دفاع از آزادی بيان، انتشار اطلاعيه ها، برگزاری مراسم وجشنواره های فرهنگی هامبورگ و گوتنبرگ سوئد، ونشردفترهای کانون وديگر فعاليت های دفاعی و مبارزه با رژيم آزادی ستيزجمهوری اسلامی و تمام سرکوب گران آزادی انديشه ، قلم و بيان مورد تائيد مجمع عمومی قرار گرفت.

درجريان فعاليت های کانون درسال گذشته، درعين حال برداشت های گوناگون از اصول منشور و ضوابط کار نيز اختلاف هايی رادرجمع دبيران و فعالان کانون پديد آورد که پيش بردمبارزات کانون را تا اندازه ای مختل کرد.

از اين رومجمع عمومی کانون، طی بحث و بررسی روی فعاليت های انجام يافته، ضمن ارزش گزاری روی مبارزات تاکنونی وتاکيد برضرورت ادامه ی اين مبارزات، جمع مشورتی را به جای هيئت دبيران انتخاب کرد که فعاليت اصلی آن برای بسيج نيروی هرچه بيشتر برای تداوم مبارزات مورد نظر کانون باشد. مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران(درتبعيد) افراد زير را به عنوان جمع مشورتی برگزيد:

مهدی استعدای شاد، دکتر گلمراد مرادی، بهرام رحمانی، علی کامرانی- سياوش ميرزاده. ضمنا جمع مشورتی، موظف است طی شش ماه آينده تدارک مجمع عمومی را ببيند.

انتخاب جمع مشورتی به هيچ وجه به عنوان تعليق فعاليت های کانون درراه دفاع از آزادی انديشه ، قلم و بيان نيست وبلکه برعکس، به منظورتمرکزهرچه بيشترنيروو برای روشن ساختن پيچيدگی های موجود دراصول وضوابط کار وغلبه براختلاف هايی است که می توانند مبارزات ما را مختل سازند.

اين بسيج سازمان يافته و زمان بندی شده ، طی شش ماه آينده درپی آن است تا با به کار گرفتن خرد جمعی همه ی اعضای کانون و تمام فعالين تاکنونی آن ودعوت دوباره ی آنان برای يک مبارزه ی مشترک و هماهنگ دردفاع از آزادی انديشه، قلم وبيان ومبارزه با رژيم جمهوری اسلامی به عنوان سرکوبگر و دشمن آزادی مردم ايران به شمار مي آيد.

مجمع عمومی يقين دارد که پس از اين بسيج انسانی، ادبی و فرهنگی ، کانون خواهد توانست با نيرويی هماهنگ ترومصمم تر از پيش به مبارزات خود ادامه دهد.

کانون نويسندگان ايران (در تبعيد)

8ژانویه 2006

 

برگشت