کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

مصاحبه تلفنی ، پرسش و پاسخ با شنوندگان رادیو اویانوش ( بیداری ) سوئد با منوچهر شفائی،  مسئول کانون دفاع از حقوق بشر در ایران .  5 فوریه 2004

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم

بخش نهم

 

برگشت