کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

اطلاعیه    

ماده13 : 1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

                2- هر کسی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده 3 :       هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .

به دلیل بی توجهی به ماده های 13 و 3  اعلامیه جهانی حقوق بشر و عدم رسیدگی به شرایط پناهندگی در بلژیک ایرانیان پناهجو اقدام به تحصن اعتراضی نموده اند .

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با حمایت از این اقدام پناهجویان ، از دولت بلژیک و سایر دولتمردان اروپائی که مدعی رعایت حقوق بشر می باشند و شناخت کافی از عملکرد رژیم جنایتکار اسلامی دارند، درخواست دارد که ضمن اجرای منشور جهانی حقوق بشر از جان اینان و سایر پناهجویان و پناهندگان حمایت نمایند .

اطلاعیه شماره 16

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برگشت