کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران- نمایندگی برمن برگزار می کند

نمایش فیلم، سخنرانی ، بحث و گفتگو

 نمایش فیلم سینمائی:  

اخراجی ها

موضوع سخنرانی:

تقیه، یا ریا و تزویر

 سخنران: خا نم مژده پور محمودی                                            

زمان: 24  مای 2007 از ساعت 15: 00 الی 18:00

مکان: برمن دفتر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی برمن 

Kulturzentrum Lagerhaus

 Schild Strasse 12- 19

28203 Bremen

هماهنگ کننده : فرزانه مهدی بیگی  0160 96 79 73 50

 

 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی برمن

 

برگشت