کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

اطلاعیه         

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار می کند

جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ

سخنران : علیرضا شهابی      وکیل آینده

موضوع : سیستم اداری دولت فدرال آلمان و قوانین پناهندگی

موسیقی زنده توسط هنرمندان فعال سیاسی :  سیامک ، محسن ، هادی ، حسن

محل:   ساختمان فرهنگی لاگرهاوس

تاریخ: 5 اکتبر 2003  در ساعت 17.00

Kulturzentrum Lagerhaus

Schildstraße   12 _ 19

28203  Bremen

 کانون دفاع از حقوق بشر ایران در برمن

برگشت