کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

اطلاعیه     

حمایت از اعتراضات جدید درون کشور

موج جدید اعتراضی مردم درون کشور که برای خواسته هائی چون آزادی بیان و اندیشه و آزادی زندانیان سیاسی و اعتراض به اختناق ، سرکوب ، شکنجه و اعترافات نمایشی از زندانیان و ... بصورت روزه های سیاسی آغاز گردیده است .

بدین وسیله کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بدون توجه به ماهیت فردی آنان ، هدف انسانی ایشان که همانا اجرای منشور جهانی حقوق بشر میباشد را تائید و از اقداماتشان حمایت می نماید.

اطلاعیه شماره 15

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برگشت