آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 126

 

پشت جلد 37 تا 43 29 تا36  از 22  تا 28 از 11 تا 21 از 3 تا 10 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب  

موارد نقض حقوق بشر در ایران مردادماه 1391                 صدیقه جعفری  4

صورتجلسه کانون دفاع از حقوق بشر هیئت برنامه ریزی         امیر افشین حیدری10

موارد نقض حقوق زنان در ایران مردادماه 1391                       رضایار  10

موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان درمردادماه 1391           مهدیه آبائی 12

 گزار ش جلسه ماهیانه نمایندگی هانوفر آگوست  2012         مهرنوش اشترانی13

موارد نقض حقوق جوان ودانشجو تیرماه 1391                مسیح ایلچی زاده 21

گزارش جلسه کمیتۀ زنان اگوست 2012                                   انسیه حنیف نژاد23

گزارش گردهمائی و برگزاری میز اطلاعات در گوتینگن             حسنا ایزدی 24
 

گزارش ماهانه گروه اینترنتیی آگوست  2012                                        کرمانی25

گزار ش جلسه داخلی نمایندگی هامبورگ  آگوست 2012           آرش صفائی25

سه سناتور آمریکایی                                                               سارابنی حسن 30

تابستان خونین سال 67                                                                    آذرجواد 31      

 نامه ای خطاب به خامنه ای                                                   حسنا ایزدی  33

 نقض حقوق زن در ایران                                                  الهام تنگستانی پور 34

من زنم  زن                                                                         سارابنی حسن 35 

نامه مینو مهر فومنی خطاب به آقای شهید                             مینومهرفومنی  35

خشم طبیعت                                                                                 جعفری 37

اعدام به اتهام مصرف مشروبات الکلی                                     شهرام شادمانی 37

اطلاعیه کمیته اقوام درمورد زمین لرزه درآذربایجان                 مهدی داداش زاده 38

فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان                                     الهام تنگستانی پور38

 نامه دختر افغان به مردم ایران                                                 رضا صناعی 39

زلزه ای که  خانه های بتونیزه شده  را  لرزاند...                      فرید عرب پوریان40

عالیجنابان                                                                            رضا صنعتی41

  ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat