آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

 

لیست کتاب های تهیه و منتشر شده توسط کمیته های کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

 

 

کتابهای کمیته های تخصصی کانون در سال 1390

 

1 . وضعیت حقوقی جوان و دانشجوی ایرانی در سال 1390         روی جلد پشت جلد                  متن کتاب         

 

2 . وضعیت حقوقی پیروان ادیان در ایران در سال 1390           روی جلد پشت جلد    مقدمه         متن کتاب      

 

3 . وضعیت حقوقی کود و نوجوان در ایران در سال 1390        روی و پشت جلد       مقدمه         متن کتاب

 

کتابهای کمیته های تخصصی کانون در سال 1389

 

1 . انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، کودتا و پیروان ادیان          روی جلد      متن کتاب           پشت جلد
 

2 . انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، کودتا و زنان                   روی جلد      متن کتاب           پشت جلد

 

3 . انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، کودتا و کودکان                روی جلد      متن کتاب           پشت جلد

 

4 . انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، کودتا، جوان و دانشجو       روی جلد      متن کتاب           پشت جلد

 

5 . انتخابات دوره دهم ریلست جمهوری، کودتا، اقوام و ملل ایرانی    روی جلد      متن کتاب           پشت جلد

 

 

ابتدای صفحه | بازگشت

 

 

all rights reserved @ Bashariat