آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 129

 

 پشت جلد 56 تا 63 49 تا 55 44 تا 48 39 تا 43 31 تا 38 21 تا 30 12 تا 20 3 تا 11 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب  

موارد نقض حقوق بشر درآبانماه 1391                             انسیه حنیف نژاد3

گزارش جلسه عمومی کانون در نوامبر 2012                              آرش صفائی 7

موارد نقض حقوق زنان درمهرماه 1391                         انسیه حنیف نژاد10

موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان درآبانماه 1391        صدیقه جعفری  10

موارد نقض حقوق زنان درآبانماه 1391                          انسیه حنیف نژاد11

موارد نقض حقوق اقوام درآبانماه 1391                         مهدی داداش زاده12

گزار ش جلسه ماهیانه نمایندگی کیل نوامبر  2012                     یونس کیاهی14    

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی گیسن نوامبر 2012                     معصومه اعلمی17

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی اشتوتگارت نوامبر2012      معصومه خواست خدائی21

گزار ش جلسه ماهانه نمایندگی هامبورگ  نوامبر2012             آرش صفائی22

گزار ش جلسه ماهیانه نمایندگی هانوفر نوامبر  2012           انسیه حنیف نژاد31

گزار ش جلسه ماهیانه نمایندگی سوئیس نوامبر  2012               رضا خواجه 39

گزارش ديدار احمدفخرالدين با دکتر احمد شهید                           مینو مهرفومنی42

از اوين تا بھشت با ستار بھشتی                                            ميلاد آبياريان 44

بزھکاری کودک و نوجوانان                                          حسن پرسابرين49

حبس الکترونيکی                                                         سارا بنی حسن51

نقض حقوق بشر جامعه زرتشتی                                        رضا کريمی 53

خامنه ای  ريشه جھل و فريب                                                  حامد خالقی54 

استثنا يا قاعده؟                                                                      حمید ثابت55

 گراميداشت ياد ستار بھشتی                                               انسیه حنیف نژاد56    

جھنمی بنام عسلويه                                               ايرانمنش و ايرانمھر56

ضريحی که شفا می دھد ...!                                    کامران شريف پور 58  

قيمت کشک ارزان شد !                                                صديقه جعفری58

 فمينيست و زن                                               معصومه خواست خدائی59 

 بنام ھستی                                                                             سخن59

 خشونت عليه زنان                                                     معصومه اعلمی60 

 گزارش گروه اينترنتی نوامبر 2012                                  یونس کیاهی63

  ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat