آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

 

 

 

آرشیو رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برنامه شصت و سوم به تاریخ 2015.3.19.

میان برنامه ها  - خانم سجادی وم آقای حقیقت بین

تبریک نوروزی - خانم مرادی

خبر -  خانم سید هاشم

تفسیر خبر - خانم پور حسینی

میز گرد  هفته  - خانم الیاسی آقای نیلو کارشناسان حانم بهرامی - آقای بندری -  دکتر سهرابی - موضوع مشکلات آب در ایران

داستان ماه - خانم سجادی 

پیام آوران صلح - خانم بهادری

خبر ورزشی - آقای حقیقت بین

مجله سلامت - خانم سجادی

برنامه شصت و دوم به تاریخ 2015.3.12

میان برنامه  ها خانم  سجادی و آقای حقیقت بین

خبر (خانم سامانی)

تفسیر خبر ( خانم پور حسینی)

میزگرد هفته ( خانم الیاسی و آقای نیلو ) کارشناس : خانم مقدم- موضوع : خشونت علیه زنان

داستان ماه ( خانم سجادی)

زندانیان دگر اندیش ( خانم و آقای سامانی )

خبر ورزشی ( آقای حقیقت بین)

پیام آوران صلح (خانم بهادری)

مجله سلامت (خانم سجادی)

برنامه شصت و یکم به تاریخ 5.3.2015 :

میان برنامه ها(خانم سجادی و آقای حقیقت بین)

خبر (آقای خدا کرمی)

میزگرد هفته ( خانم الیاسی و آقای نیلو ) کارشناسان : آقای مختاری و آقای حسین پناهی – موضوع : اعدام

پیام آوران صلح (خانم بهادری)

داستان ماه ( خانم سجادی)

زندانیان دگر اندیش ( خانم و آقای سامانی )

خبر ورزشی ( آقای حقیقت بین)

مجله سلامت (خانم سجادی)

برنامه شصتم به تاریخ 26.2.2015 :

میان برنامه ها(خانم سجادی و آقای حقیقت بین)

خبر (خانم سید هاشم)

تفسیر خبر ( خانم پور حسینی )

پیام آوران صلح (خانم بهادری)

زندانیان دگر اندیش ( خانم سامانی )

اخبار ورزشی ( آقای حقیقت بین )

زن در جمهوری اسلامی تمکین، حق کار و حق مسافرت ( خانم الیاسی)

مجله سلامت (خانم سجادی)

برنامه پنجاه و نهم به تاریخ 19.2.2015 :

میان برنامه ها(خانم سجادی و آقای حقیقت بین)

خبر (آقای توکل) زمان : 11:23

پیام آوران صلح (خانم بهادری)

داستان ماه ( خانم سجادی)

زن در جمهوری اسلامی نگاهی به خشونت علیه زنان ( خانم الیاسی)

اخبار ورزشی ( آقای حقیقت بین )

مجله سلامت (خانم سجادی)

برنامه پنجاه و هشتم به تاریخ 12.2.2015 :

میان برنامه ها(خانم سجادی و آقای حقیقت بین)

خبر (آقای خدا کرمی)

پیام آوران صلح (خانم بزچلویی)

زندانیان دگر اندیش ( خانم و آقای سامانی )

زن در جمهوری اسلامی حق زن در طلاق ( خانم الیاسی)

مجله سلامت (خانم سجادی)

برنامه پنجاه و هفتم به تاریخ 5.2.2015 :

میان برنامه ها(خانم سجادی و آقای حقیقت بین)

خبر (خانم الیاسی)

تفسیر خبر ( خانم و آقای سامانی)

پیام آوران صلح (خانم بهادری)

زندانیان دگر اندیش ( خانم و آقای سامانی )

زن در جمهوری اسلامی سن ازدواج ( خانم الیاسی)

مجله سلامت (خانم سجادی)

برنامه پنجاه و ششم به تاریخ 29.1.2015 :

میان برنامه ها(خانم سجادی و آقای حقیقت بین)

خبر (خانم سید هاشم)

تفسیر خبر ( خانم و آقای سامانی)

زندانیان دگر اندیش ( خانم و آقای سامانی )

پیام آوران صلح (خانم بهادری)

مجله سلامت (خانم سجادی)

برنامه پنجاه و پنجم به تاریخ 22.1.2015 :

میان برنامه ها(خانم سجادی و آقای حقیقت بین)

خبر هفته (آقای خدا کرمی)

زندانیان دگر اندیش ( خانم و آقای سامانی )

پیام آوران صلح (خانم آذر بهادری)

مجله سلامت (خانم سجادی)

 

 

ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat